You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI uslovi korišćenja za PERI veb strane

važe od 23.04.2015.

Preambula

 

PERI oplate d.o.o. sa sedištem u Srbiji, 22310 Šimanovci, Zmaja Ognjenog Vuka 2, (u daljem tekstu "PERI" ) stavlja na raspolaganje firmama i pojedincima (u daljem tekstu "korisnici") PERI veb stranicu pod domenom www.peri.rs (u daljem tekstu  „PERI veb stranica“).

 

 1. Oblast primene
  1.1    PERI uslovi korišćenja za PERI veb stranicu (u daljem tekstu  "uslovi") dopuna su PERI Opštim uslovima poslovanja PERI u verziji aktuelnoj prilikom zaključivanja Ugovora (u daljem tekstu „PERI AGB“).
  PERI AGB mogu se preuzeti na: https://www.peri.de/ww/de/info/geschaeftsbedingungen/agbs.cfm 
  U slučaju protivrečnosti između ovih uslova i  PERI Opštih uslova poslovanja prednost će imati ovi uslovi.
   
 2. Zaštitna klauzula
  Ukoliko nije izričito postignut neki drugi ugovorni sporazum, za korišćenje PERI veb stranice važe isključivo ovi uslovi. Ostale regulative, pogotovo Opšti uslovi poslovanja korisnika, nisu sastavni deo ugovora, iako im PERI eksplicitno ne protivreči.
   
 3. Usluge PERI  i dodela prava na korišćenje PERI veb stranice 
  3.1    PERI na svojoj veb stranici obezbeđuje informacije i nudi softvere na korišćenje i za preuzimanje.

  3.2    Stavljanjem na raspolaganje informacija i softvera PERI daje korisniku neekskluzivno i neprenosivo pravo na korišćenje informacija i softvera kao što je to dogovoreno, ili ukoliko nije dogovoreno, na način kome teži PERI stavljajući na raspolaganje i obezbeđujući svoj sajt.
   
 4. Svrha PERI veb stranice
  Svrha PERI veb stranice je da pruži korisnicima informacije
   
 5. Prava korišćenja na PERI veb stranici
  5.1.   Korišćenje PERI veb stranice i na njoj postavljenih informacija i softvera su predmet ovih uslova.

  5.2.   PERI veb stranica, informacije i softveri ne smeju se prodati, iznajmljivati ili licencirati ili biti predati na neki drugi način trećim licima od strane korisnika. Osim ako obaveznim zakonskim propisima to nije drugačije dozvoljeno, korisnik ne sme da menja, prevodi ili briše delove kako infomacija tako ni softvera koji su dostupni na PERI veb stranici.

  5.3.  Informacije i softveri na PERI veb stranici su zaštićeni kako zakonom o autorskim pravima tako i internacionalnim autorskim ugovorima kao i drugim zakonima i sporazumima o intelektualnoj svojini. Korisnik će se ponašati u skladu sa zakonom i gore pomenutom klauzulom, te pogotovo neće uklanjati alfanumeričke kodove, robne marke i obaveštenja o autorskim pravima sa informacija, softvera ili njihovih kopija.

  5.4.   Informacije, robne marke i drugi sadržaji ne smeju se kopirati, umnožavati, iznajmljivati, koristiti, dopunjavati ili na drugi način koristiti bez prethodne pismene saglasnosti PERIja.

  5.5    Korišćenje PERI veb stranice trenutno nije vremenski ograničeno.
   
 6. Obaveze korisnika
  6.1.   Prilikom korišćenja PERI veb stranice, korisnik ne sme da:
  - svojim postupcima krši moralna načela;
  - krši komercijalna, prava intelektualne svojine ili druga vlasnička prava;
  - prenosi sadržaje koji imaju viruse, trojanske konje ili druge programske viruse, koji mogu da oštete informacije i softvere.

  6.2   Korisnik je dužan da obezbedi mere predostrožnosti, tj. antivirusne programe na svom računaru.
   
 7. Garancije
  7.1    PERI ne daje nikakve garancije ili osiguranja. Pogotovo PERI ne garantuje informacije, koje su na PERI veb stranici stavljene na raspolaganje korisnicima.
  7.2    PERI ne garantuje da će PERI veb stranica u svakom trenutku biti dostupna ili bez tehničih grešaka.
   
 8. Hiperlinkovi
  PERI veb stranica može sadržati hiperlinkove ka stranicama trećih lica. PERI ne preuzima odgovornost za sadržaj veb stranica trećih lica, niti PERI smatra te stranice i njihove sadržaje svojim, budući da ne kontroliše informacije na linkovanim stranicama, kao i da nije odgovoran za sadržaje i informacije na njima. Korišćenje hiperlinkova je na sopstvenu odgovornost.
   
 9. Odgovornost za pravne i materijalne nedostatke
  Ukoliko su informacije i softveri na PERI veb stranici dostupni korisnicima bez naknade, isključena je odgovornost za pravne i materijalne nedostatke informacija i softvera, pogotovo za njihovu tačnost, ispravnost, zaštitu autorskih prava trećih lica kao  i/ili upotrebljivost – osim u slučaju samovolje ili zle namere – .
   
 10. Druge odgovornosti, virusi
  10.1.       Odgovornost PERIja za pravne i materijalne nedostatke je u skladu sa uslovima bliže opisanim u tački 9. Za ostalo, svaka odgovornost PERIja je isključena, pod uslovom da ne postoji odgovornost po sledećim osnovama -  zakon odgovornosti o proizvodima; delovanje iz loše namere; gruba nepažnja; povreda života, tela ili zdravlja; zbog pretpostavke garanciije za kvalitet; zbog namernog prikrivanja nedostataka ili zbog kršenja osnovnih ugovornih obaveza. Zahtev za odštetu zbog kršenja osnovnih ugovornih obaveza, međutim, ograničena je na predvidljivu štetu tipičnu za ovakavu vrstu ugovora, ukoliko ne postoji namera ili grubi nemar.

  10.2.       Iako PERI u svakom trenutku nastoji da PERI veb stranicu zaštiti od virusa, ipak ne može garantovati njihovo nepostojanje. Pre preuzimanja informacija i softvera, korisnik će sam, u svrhu sopstvene zaštite i sprečavanja virusa, preduzeti adekvatne mere bezbednosti i zaštitite od virusa.

  10.3.       Promena tereta dokazivanja na štetu korisnika nije povezana sa gore navedenim regulativama stavova 10.1 i 10.2.

  10.4        Ukoliko je odgovornost PERIja isključena ili ograničena, to važi i za odgovornost pravnih zastupnika, zaposlenih i izvršioce PERIja. 
   
 11. Troškovi / razvoj / završetak
  11.1        Trenutno PERI stavlja korisnicima na raspolaganje PERI veb stranicu bez naknade. PERI zadržava pravo da u bilo kom trenutku korišćenje PERI veb stranice stavi na raspolaganje uz nadoknadu.

  11.2        PERI nije u obavezi da PERI veb stranicu i na njoj korisnicima na raspolaganje stavljene informacije i softvere razvija ili proširuje.

  11.3        PERI zadržava pravo, da prekine dostupnost  PERI veb stranice u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga.
   
 12. Zaštita podataka
  Propisi o zaštiti podataka mogu se naći u deklaraciji o zaštiti podataka i preuzeti na http://peri.com/en/privacypolicy.html.
   
 13. Izmene i dopune uslova korišćenja
  PERI zadržava pravo da  u bilo kom trenutku izmeni ove uslove korišćenja. U tom slučaju neće biti izričite napomene o izmeni uslova korišćenja.
   
 14. Salvatorska klauzula
  Ukoliko pojedine odredbe ovih uslova postanu nevažeće ili neprimenljive, preostale odredbe ostaju na snazi. U tom slučaju strane su saglasne da donesu važeće i primenljive odredbe, koje će zameniti nevažeće, koje odgovaraju, koliko je to god moguće, činjeničnim i ekonomskim ciljevima ovih uslova. 
   
 15. Kontakt sa PERIjem
  Pitanja u vezi sa korišćenjem PERI veb stranice možete uputiti na sledeću e-mail adresu: info@peri.com.