You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

 

Opšti uslovi nabavke
PERI-oplate doo 

Uslovi nabavke firme PERI-oplate doo Šimanovci, m.br.17491628, na snazi od 1.1.2021. godine.            

Opšti uslovi nabavke firme PERI

1      Uvodne odredbe
1.1   Ovi Uslovi nabavke firme PERI-oplate doo Šimanovci, Zmaja Ognjenog Vuka br. 2,  (u daljem tekstu: „PERI”), odnose se na poslovne transakcije u okviru nabavke dobara i usluga u zemlji i inostranstvu od različitih pravnih lica (u daljem tekstu: „dobavljač”) i važe za sve pravne poslove koje zaključuje PERI sa dobavljačima za nabavku opreme, materijala, proizvoda ili usluga ( u daljem tekstu: roba i usluge ).
1.2   Opšti uslovi nabavke firme PERI (u daljem tekstu: „Uslovi”) odnose se na svu robu i usluge, uključujući i buduće isporuke robe i usluga koje se budu pružale u okviru tekućih poslovnih odnosa, čak i ako opšti Uslovi nabavke ne budu predmet izričitog dogovora.
1.3   Ovaj dokument definiše i objedinjuje sva uzajamna prava i obaveze dobavljača i firme PERI u pogledu logistike, kvaliteta, nabavke i ostalih relevantnih procesa. Firma PERI i dobavljač dodatne aspekte saradnje mogu regulisati zasebnim ugovorima/aneksima.
1.4   Svaki dobavljač može da se upozna sa opštim uslovima nabavke i aktuelnim izmenama na internet stranici firme PERI: www.peri.rs.
1.5   Ovi uslovi nabavke primenjuju se od dana objavljivanja na internet stranici firme PERI odnosno od 1.1.2021. godine.

2      Zaštitna klauzula
2.1   Ovi uslovi primenjuju se uvek kada je kupac firma PERI. Izuzetak je dogovor firme PERI i dobavljača, pri čemu će svi uslovi biti definisani posebnim ugovorom. Ostali dokumenti, a naročito Opšti uslovi poslovanja dobavljača, nisu sastavni deo ugovora, čak i ako se PERI ne suprotstavi izričito navedenim odredbama.

3      Etičke norme
3.1   Poslovanje firme PERI vrši se strogo u skladu sa svim važećim zakonima i visokim standardima etike. Isti zahtev PERI stavlja pred svoje dobavljače, kao jedne od najvažnijih poslovnih partnera. Shodno tome, sve aktivnosti u cilju ostvarivanja poslovne saradnje i koristi koje ne ispunjavaju zakonske i etičke norme, smatraju se neprihvatljivim od strane zaposlenih firme PERI i obavezno se prijavljuju menadžmentu firme PERI. Navedene radnje podrazumevaju automatski prestanak saradnje sa postojećim, odnosno prestanak komunikacije sa potencijalnim dobavljačem.

4      Zaključenje ugovora
4.1   Ugovor se realizuje putem porudžbine koju napravi PERI u znak odgovora na ponudu dobavljača u pisanoj formi.
4.2   Ako dobavljač ne primi porudžbinu firme PERI u roku u kom je ponuda dobavljača prema firmi PERI obavezujuća (odnosno, ako porudžbina kasni), dobavljač mora obavestiti firmu PERI o kasnom prijemu porudžbine odmah nakon prijema izjave o porudžbini koju dostavi PERI. Ako je dobavljač prethodno obavestio PERI o prijemu porudžbine firme PERI, nije u obavezi da podnese momentalnu izjavu o prijemu opisanu u prethodnoj rečenici. Ako dobavljač odloži blagovremeno obaveštenje u smislu ove klauzule, porudžbina firme PERI se ne smatra zakasnelom. 

5      Cene i plaćanje
5.1   Cene prikazane u porudžbini su obavezujuće.
5.2   Cenovnik koji dobavljač dostavi firmi PERI obavezuje dobavljača. 
Cene i uslovi plaćanja biće definisani posebnim Ugovorom, Ponudom ili Predračunom.
5.3   Uplate firme PERI prema dobavljaču ne smatraju se priznanjem da je isporuka ili usluga dobavljača u skladu sa opštim uslovima nabavke ili uslovima ugovora. 

6      Rokovi isporuke
6.1   Vreme i rokovi isporuke naznačeni u porudžbenici i prilozima firme PERI, obavezuju i dobavljača i firmu PERI.  
6.2   Dobavljač je dužan da firmu PERI odmah obavesti u pisanoj formi o postojanju okolnosti koje dovode u opasnost poštovanje ugovorenih rokova isporuke. U slučaju obrazloženih ili neobrazloženih razloga za kašnjenje od strane dobavljača PERI ima nepromenjeno pravo da se povuče iz ugovora ili da traži odštetu za neispunjenje obaveza u skladu sa zakonskim odredbama.

7      Isporuka, prenos rizika, prijem
7.1   Delimična isporuka i delimična realizacija roba i usluga od strane dobavljača nisu dozvoljeni, osim ako nije drugačije definisano posebnim Ugovorom.
7.2   Osim ako nije drugačije ugovoreno, troškove pakovanja i otpreme, carinske dažbine, takse i ostale namete snosi dobavljač. 
7.3   Dobavljač uz svaku pošiljku dostavlja otpremnice na kojima je naznačen sadržaj, broj porudžbine i/ili neka druga identifikaciona oznaka porudžbine. Ako otpremna dokumentacija nije sastavni deo isporuke, isporučena roba se skladišti o trošku i riziku dobavljača dok ne stigne otpremna dokumentacija. 
7.4   U slučaju isporuke predmeta isporuke za čije sastavljanje ili montažu u mestu realizacije dobavljač nema ugovornu obavezu, rizik od slučajnog gubitka prelazi na firmu PERI po prijemu predmeta isporuke na adresi za prijem koju PERI naznači. U slučaju da PERI mora sprovesti formalnu proceduru prijema, trenutak obavljene procedure prijema od strane firme PERI predstavlja odgovarajući trenutak prenosa rizika. 

8      Dozvole za uvoz i izvoz
8.1   Ako se na predmet isporuke primenjuju državni propisi o uvozu i/ili izvozu, dobavljač je dužan da pribavi neophodne dozvole za uvoz i/ili izvoz predmeta isporuke. Dobavljač je dužan da to učini o svom trošku i na vreme pre isporuke predmeta isporuke firmi PERI. 

9      Dokumentacija, informacije i dokumentovani dokazi
9.1   Dokumentacija i naznake koje dostavi PERI su obavezujuće, poput ilustracija, crteža, naznaka mase i dimenzija.
9.2   Dobavljač je dužan da najkasnije do prijema predmeta isporuke od strane firme PERI, dostavi potrebne sertifikate o kvalitetu proizvoda, kao i svu dokumentaciju koja je potrebna za isporuku i ugovorno naznačenu i uobičajenu upotrebu predmeta isporuke, kao što su sertifikati o ispitivanju, izveštaji o analizi i formalne sertifikate o prijemu robe. 
9.3   Naznake u sertifikatima o kvalitetu, formalnim sertifikatima o prijemu robe, sertifikatima o ispitivanju i izveštajima o analizi smatraju se ugovorima o kvalitetu koji se odnose na predmet isporuke koji treba da isporuči dobavljač. 

10      Pravo svojine i autorsko pravo
10.1   Pravo svojine nad predmetom isporuke prelazi na firmu PERI trenutkom plaćanja.
10.2   Dobavljač firmi PERI ustupa ekskluzivno pravo korišćenja uzoraka, crteža, dokumentacije i sličnih informacija, i u fizičkom i u virtuelnom obliku. Ustupanje prava na korišćenje je besplatno, nije ograničeno na sadržaj i obuhvata neograničen period. 
10.3   Uzorke, crteže, dokumentaciju i slične informacije, i u fizičkom i u virtuelnom obliku, čije se pravo svojine prenosi na firmu PERI ili za koju se firmi PERI ustupi pravo korišćenja, mogu koristiti treća lica i PERI ih može preneti na treća lica u okviru uobičajenih poslovnih transakcija, bez posebnog odobrenja dobavljača.

11      Provera predmeta isporuke radi utvrđivanja nedostataka
11.1   Pre slanja predmeta isporuke firmi PERI dobavljač mora proveriti predmet isporuke da bi se uverio da je potpun i da nema nedostataka. Tokom ovog postupka dobavljač mora da obavi konačne provere, i u odgovarajućim slučajevima konačna ispitivanja, da bi se uverio da je čitava pošiljka potpuna i bez nedostataka. 
11.2    Firma PERI vrši proveru predmeta isporučenih u vidu uzoraka isključivo u smislu vidljivih nedostataka. Provera se vrši u okviru redovnog poslovanja. Dobavljač ni u jednom drugom smislu ne sme da zahteva od firme PERI da pregleda isporučene predmete i uzorke radi utvrđivanja potpunosti i nepostojanja nedostataka. 

12      Garancija
12.1   Dobavljač garantuje da su proizvodi i usluge koje isporučuje firmi PERI u skladu sa zahtevima firme PERI, važećim zakonskim propisima i relevantnim međunarodnim regulativama za šta je u obavezi da poseduje važeće sertifikate i ateste i na zahtev dostavi firmi PERI. 
12.2   Garancija podrazumeva sve fizičke, funkcionalne i estetske nedostatke kao i sva odstupanja od referentnog uzorka i validne dokumentacije koji su nastali usled neadekvatnog proizvodnog procesa, neadekvatne manipulacije ili transporta repromaterijala
12.3   Garancija na isporučene proizvode i usluge važi 24 meseca od trenutka prijema istih (trenutak prijema podrazumeva trenutak prelaska odgovornosti na PERI u skladu sa dogovorenom transportom klauzulom).

13      Reklamacije količina i kvaliteta
13.1   Naručilac (PERI) se obavezuje da će reklamirati primljenu količinu odmah prilikom preuzimanja, a najkasnije u roku od 15 dana posle preuzimanja, a neodgovarajući kvalitet (nesaobraznost) odmah pošto ga utvrdi, a najkasnije u roku od 6 meseci posle preuzimanja. 
13.2   Isporučilac (dobavljač) mora svaku grešku po primljenoj reklamaciji da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od prijema reklamacije ili u kraćem roku, ako je tako posebno dogovoreno između isporučioca i naručioca, i da naručiocu nadoknadi eventualnu štetu (npr. trošak zastoja proizvodnje, škarta itd.). Sve troškove u vezi s reklamacijom, naročito troškove vraćanja robe isporučiocu, troškove razmatranja reklamacije, pregleda i testiranja, kao i troškove isporuke odgovarajuće robe snosi isporučilac. 
13.3   Naručilac zadržava pravo da u slučaju neaktivnosti isporučioca ili u hitnim slučajevima utvrđene nedostatke otkloni sam ili pomoću trećeg lica. Troškove, povezane s tim, u potpunosti snosi isporučilac. 

14      Opoziv
14.1   PERI ima pravo da potpuno po svom nahođenju opozove svoje proizvode isporučene krajnjem kupcu (opoziv) ako se javi opravdana sumnja da proizvod isporučen od strane dobavljača ima serijski nedostatak. U ovom kontekstu, serijski nedostaci označavaju isti ili sličan nedostatak kod najmanje nekoliko predmeta iz kategorije proizvoda definisanih ugovorom. Opoziv u smislu ove klauzule znači da PERI može da preduzme sve moguće mere da bi se uverio da krajnji kupac firme PERI nije oštećen usled upotrebe predmeta isporuke; PERI naročito može izdati upozorenje i organizovati zamenu predmeta isporuke s nedostatkom. 
14.2   Ako PERI obavesti dobavljača da je nastupio opoziv na osnovu stava 14.1, dobavljač je dužan da firmi PERI dostavi sve neophodne informacije vezane za opozvane proizvode kao i sve informacije koje se odnose na proizvodnju i razvoj spornih opozvanih proizvoda.
14.3   Dobavljač preuzima troškove opoziva. Troškovi opoziva su sledeći:
          •    Troškovi povratne isporuke krajnjih proizvoda firme PERI isporučenih krajnjem kupcu firme PERI;
          •    Troškovi popravke i zamene krajnjih proizvoda firme PERI s nedostatkom;
          •    Troškovi isporuke popravljenih i/ili zamenjenih krajnjih proizvoda firme PERI krajnjem kupcu firme PERI do koje dođe nakon                        opoziva od strane firme PERI;
          •    Troškovi škartiranja predmeta isporuke s nedostatkom u meri u kojoj potpuna ispravka nedostataka predmeta isporuke nije                        moguća ni kod firme PERI ni kod dobavljača putem popravke;
          •    Troškovi zaposlenih koje PERI angažuje u svrhu ispravke svih nedostataka opozvanih proizvoda;
          •    Troškovi i izdaci povezani s umanjenjem cene naknadom štete po zahtevima krajnjih kupaca firme PERI protiv ove firme.
14.4   Dobavljač je u obavezi da o svom trošku ponovo isporuči zamenske delove firmi PERI u smislu čitavog predmeta isporuke koji PERI zameni u okviru opoziva.

15      Pravo svojine i poslovna tajna
15.1   U meri u kojoj PERI dobavljaču dostavi komponente, PERI zadržava pravo svojine nad istim. Ako dobavljač vrši obradu ili kombinovanje s drugim predmetima čiji vlasnik nije PERI, on to čini u ime firme PERI i uz pismenu saglasnost firme PERI. U slučaju ovakve obrade ili kombinovanja, PERI postaje suvlasnik obrađenih ili kombinovanih predmeta srazmerno vrednosti dela predmeta čiji je vlasnik PERI u odnosu na druge obrađene delove predmeta u trenutku obrade ili kombinovanja. 
15.2   Modeli, uzorci, alati, merni uređaji i uređaji za ispitivanje, ostala obezbeđena oprema, crteži, specifikacije radnih standarda i obrasci za štampanje koje firma PERI dostavi dobavljaču ostaje u vlasništvu firme PERI.
15.3  Dokumentacija navedena u klauzuli 15.2 sme se obelodanjivati trećim licima isključivo nakon pribavljene saglasnosti firme PERI u pisanoj formi. PERI u bilo kom trenutku može zahtevati dokumentaciju iz klauzule 15.2, osim ako nije izričito navedeno drugačije u zasebnom slučaju. Dobavljač nema pravo zadržavanja dokumentacije iz klauzule 15.2.

16      Poverljivost
16.1   Dobavljač je u obavezi da održava poverljivim svoj odnos prema PERI-ju i da detalje tog odnosa ne otkriva trećim licima, uključujući druga društva koja su članovi njegovog poslovnog sistema, kao i zaposlene koji nisu neposredno bili uključeni u poslovni odnos sa PERI-jem, osim po prethodno pisanoj saglasnosti PERI-ja.

Dobavljač će biti u obavezi da čuva kao poslovnu tajnu svu dokumentaciju, podatke i druge informacije koje mu budu učinjene dostupnim od strane PERI-ja na bilo koji način (pisanim putem, usmeno, vizuelno i/ili u elektronskoj formi), te da PERI-ju nadoknadi svu eventualnu štetu koja može nastati povredom ove obaveze.

Ukoliko je predmet nabavke bila proizvodnja proizvoda za potrebe PERI-ja, ovaj proizvod ne može biti pomenut, ilustrovan ili se na njega ne može aludirati u propagandi dobavljača, bez prethodnog odobrenja PERI-ja.
17      Odgovornost
17.1   U slučaju da se protiv firme PERI podnese zahtev povezan s njenom proizvođačkom odgovornošću povodom nedostatka u predmetu isporuke, dobavljač je dužan da firmi PERI nadoknadi štetu za proizvođačku odgovornost koja nastane povodom navedenog nedostatka. 
17.2   U slučaju da treće lice protiv firme PERI podnese zahtev povodom kršenja prava svojine i/ili patentnih prava u smislu predmeta koje isporuči dobavljač, dobavljač je dužan da firmi PERI nadoknadi štetu povezanu s takvim zahtevom. 
17.3   Dalje, PERI snosi odgovornost isključivo u skladu sa zakonskim odredbama.

18      Fakture
18.1   Fakture se izdaju u jednom primerku zasebno za svaku porudžbinu i isporuku, obuhvataju broj porudžbine i ostale identifikacione oznake porudžbine, a šalju se na adresu firme PERI (Zmaja Ognjenog Vuka br.2, Šimanovci). 
18.2   Fakture moraju biti izdate u skladu sa zakonom o PDV-u Republike Srbije. 
18.3   Fakture koje nisu propisno izdate u skladu s uslovima navedenim u klauzuli 18.2 vraćaju se pošiljaocu, i ne proizvode pravno dejstvo.

19      Osiguranje
19.1   PERI ne snosi troškove osiguranja predmeta isporuke, a naročito špediterskog  osiguranja. 

20      Reference i objave
20.1   U slučaju izlaganja referenci i objava, dobavljač može da koristi isključivo poslovni naziv ili robnu marku firme PERI, pod uslovom da PERI prethodno da saglasnost na takvo korišćenje u pisanoj formi.

21      Raskid i nevaženje uslova
21.1   PERI ima pravo da se povuče iz ugovora u slučaju da se poslovanje dobavljača prekine, i to ne krivicom firme PERI.
21.2   PERI ima pravo po sopstvenom nahođenju da raskine ugovor uz pisano obaveštenje 30 dana unapred.
21.3   PERI ima pravo  na automatski raskid ugovora bez ostavljanja dodatnog roka u  slučaju da dobavljač postane nesolventan ili padne pod prinudnu upravu, ili kada nije u poziciji da ispuni svoje obaveze.
21.4   Ukoliko neka odredba ili deo odredbe ovih uslova bude ili postane nezakonita, nevažeća ili neizvršiva u pogledu pozitivnog zakonodavstva, preostali delovi date odredbe, odnosno Ugovora, ostaju i dalje na snazi. Ugovorne strane saglasne su da će izmeniti ili pokušati da zamene bilo koju nezakonitu, nevažeću ili neizvršivu odredbu zakonitom, važećom ili izvršivom odredbom, kako bi se u najvećoj mogućoj meri postiglo isto pravno dejstvo.

22      Viša sila 
22.1   Ukoliko – kao posledica događaja koji se nalazi van njene kontrole – neka od Ugovornih strana nije u mogućnosti da izvrši deo ili sve obaveze prema Ugovoru (gde dati događaj uključuje nemogućnost Kupca da primi, prihvati ili koristi usluge) („Događaj više sile“), data Ugovorna strana oslobađa se ispunjavanja obaveza u meri i za period trajanja nemogućnosti. Ugovorna strana koja je pod uticajem Događaja više sile dužna je da preduzme sve neophodne mere kako bi umanjila uticaj Događaja više sile na najbolji mogući način. Kvarovi na mehaničkoj, kompjuterskoj ili opremi za telekomunikaciju, pad softvera, nestanak struje, promene finansijskog stanja, cene i/ili dostave sirovina, štrajkovi i drugi radni sporovi nekog od zastupnika dobavljača (ili njihovih uvezanih lica, odnosno njihovih zastupnika) neće se smatrati Događajem više sile. 

23      Mesto realizacije i ispunjenja obaveza
23.1   Mesto realizacije i ispunjenja obaveza dobavljača koje se odnose na PERI je sedište firme PERI, Zmaja Ognjenog Vuka br.2, Šimanovci.

24      Nadležnost i merodavni zakoni
24.1   Nadležnost za rešavanje svih sporova koji proisteknu iz ovog ugovornog odnosa, je nadležnost suda u Republici Srbiji.
24.2   Ugovori nastali u skladu sa ovim uslovima tumačiče će isključivo u skladu sa zakonima Republike Srbije.

 25      Usklađenost jezika
 25.1   Ukoliko srpski nije zvaničan jezik u mestu sedišta dobavljača, ugovorne strane su saglasne da će se primenjivati prevod ovih Opštih uslova nabavke na engleskom jeziku. U slučaju neusaglašenosti između engleske i srpske verzije Opštih uslova nabavke (odnosno njenih delova), Ugovorne strane su saglasne da prednost ima srpska verzija.


Datum objavljivanja 09.12.2020.