You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Opšti uslovi poslovanja kompanije PERI

na snazi od 15.05.2023.

A. Opšti uslovi poslovanja kompanije PERI

1. Oblast primene
1.1 Opšti uslovi poslovanja kompanije PERI (u daljem tekstu: „Uslovi“)
važe isključivo za poslovne transakcije PERI – oplate d.o.o., Zmaja
Ognjenog Vuka 2, 22310 Šimanovci, MB 17491628, PIB 102999331,
dobavljača robe (u daljem tekstu: „PERI“) sa licem ili kompanijom koja
kupuje robu ili usluge od PERI kao iskusan krajnji korisnik, a ne kao
potrošač (u daljem tekstu: „Klijent“).
1.2 Predmet ovih Uslova su sve isporuke i usluge koje PERI pruža
Klijentima. Isporuke i usluge se vrše isključivo na osnovu ovih Uslova.
Ostale odredbe, a posebno opšti uslovi Klijenta, neće se primenjivati,
bez obzira da li ih je kompanija PERI izričito odbila ili nije. Pored toga,
ovi Uslovi se primenjuju isključivo ako PERI obavlja ili prihvati isporuku
ili uslugu bez rezervacije, uz znanje o drugim uslovima i odredbama.
1.3 Pored ovih Uslova, sledeći relevantni dokumenti i propisi čine deo
Ugovora i ovih Uslova:
1.3.1 PERI uputstva za pakovanje;
1.3.2 PERI uputstva za montažu i upotrebu;
1.3.3 važeći zakoni i propisi, koji obuhvataju ali nisu ograničeni na Zakon o
obligacionim odnosima, Zakon o građevinskim proizvodima, Zakon o
bezbednosti i zdravlju na radu i pripadajući podzakonski i tehnički
propisi, kao i zahtevi dobre prakse i kvaliteta u izboru građevinskog
materijala].
1.3.4 Posebni uslovi kompanije PERI; a to su:
- Posebni uslovi kompanije PERI za prodaju oplata i skela
(klauzula B)
- Posebni uslovi kompanije PERI za iznajmljivanje oplata i skela
(klauzula C)
- Posebni uslovi kompanije PERI za usluge inženjeringa i
proračuna konstrukcija (klauzula D)
- Posebni uslovi kompanije PERI za obaveštavanje i upoređivanje
planova (klauzula E)
- Posebni uslovi kompanije PERI za pomoćne usluge (klauzula F)
1.4 Osim ako nije drugačije dogovoreno, Uslovi će se primenjivati u verziji
koja je primenjiva u vreme zaključenja odgovarajućeg Ugovora sa
Klijentom.
1.5 Ovi Uslovi će se primenjivati i na buduće slične pravne poslove između
PERI i Klijenta.
1.6 Pozivanje na primenljivost zakonskih odredaba služe samo u svrhu
pojašnjenja. Stoga, zakonske odredbe će se primenjivati, bez obzira
na odgovarajuće pojašnjenje, ako nisu direktno izmenjene ili izričito
isključene u ovim Uslovima.
2. Definicije
2.1 Radni dan označava dan koji nije subota, nedelja ili državni praznik u
registrovanom sedištu kompanije PERI.
2.2 Ostala roba za sisteme oplata i skela
Otpadni materijali, Roba treće strane, Predmet iznajmljivanja i ostali
predmeti kupovine, koje je Klijent već kupio ili iznajmio od kompanije
PERI na osnovu drugog ugovora.
2.3 Roba treće strane označava komponente oplata i skela koje nije
proizvela ili distribuirala kompanija PERI.
2.4 Polovna roba označava takve oplate i skele koje distribuira kompanija
PERI, čije su komponente (uključujući šperploče) i dodatna oprema
već korišćeni za svoju namenu i, shodno tome, mogu imati tragove
korišćenja i popravke.
2.5 Skele su privremene građevinske konstrukcije podesive dužine, širine
i visine, koje naručilac montira na licu mesta sa delovima skela, koje
se koriste prema predviđenoj nameni i koje se mogu demontirati.
Termin skela se u daljem tekstu koristi za sve objekte koji se stave na
raspolaganje na osnovu ugovora o kupoprodaji ili zakupu, a koji su
namenjeni za sačinjavanje konstrukcije opisane u prethodnoj rečenici.
Termin skela uključuje sve komponente i dodatnu opremu za skele.
2.6 Predmet kupovine se odnosi na Novu ili Polovnu robu koja je
ugovorno vlasništvo kompanije PERI prema Ugovoru. U
odgovarajućem kontekstu, Predmet kupovine može da označava
celokupni predmet ugovora, kao i delove predmeta ugovora.
2.7 Predmet iznajmljivanja se odnosi na novu ili korišćenu robu koja je
ugovorno vlasništvo kompanije PERI prema Ugovoru o iznajmljivanju,
kao i kontejnere i ambalažni materijal. Predmet iznajmljivanja može da
označava celokupni predmet ugovora, kao i delove predmeta ugovora.
2.8 Nova roba se odnosi na Oplate i Skele koje distribuira kompanija
PERI, a čije komponente (uključujući šperploču) i dodatna oprema još
uvek nisu korišćeni u skladu sa njihovom namenom ili u bilo koju drugu
svrhu.
2.9 Oplata, za potrebe ovih Uslova, označava privremeni kalup
promenljive dužine, širine i visine, u koji se postavlja mokri beton za
proizvodnju betonskih elemenata. Termin Oplata se u daljem tekstu
koristi za sve predmete koji se stavljaju na raspolaganje putem
ugovora o kupoprodaji ili ugovora o iznajmljivanju, a koji su namenjeni
za izradu kalupa opisanog u prethodnoj rečenici. Termin Oplata
obuhvata i sve komponente oplate i pribor za oplate, kao i potporne
konstrukcije.
2.10 Rezervisana roba označava Oplate i Skele, kao i njihove komponente
i pribor, a nad kojim PERI zadržava pravo vlasništva u okviru ugovora
o kupoprodaji.
3. Zaključenje ugovora
3.1 Ponude koje daje kompanija PERI, načelno, nisu obavezujuće. Ako
ponuda koju da kompanija PERI bude izričito označena kao
obavezujuća u pisanom obliku, kompanija PERI je obavezana
ponudom 30 (trideset) radnih dana od dana prijema od strane Klijenta.
3.2 Narudžbina robe i/ili usluga od strane Klijenta smatra se
obavezujućom ponudom usmerenom ka zaključenju Ugovora sa
PERI.
3.3 Prihvatanje ponude od strane kompanije PERI može se sačiniti pisano
ili u tekstualnom obliku (pismo, faks, elektronska pošta) ili se
podrazumeva (na primer, isporukom robe ili pružanjem usluga u vezi
sa predmetnom narudžbinom).
3.4 Ako PERI prihvati ponudu Klijenta u skladu sa klauzulom A.3.3 ili ako
Klijent prihvati obavezujuću ponudu kompanije PERI u roku iz
klauzule A.3.1, odgovarajući ugovor između PERI i Klijenta će se
smatrati zaključenim. Ugovorne strane će u cilju vođenja uredne
evidencije, naknadno potpisati i pisani primerak ugovora.
3.5 Ovi Uslovi su priloženi uz Ugovor i čine njegov sastavni deo. Svako
pozivanje na Ugovor u ovim Uslovima znači pozivanje na Ugovor,
uključujući ove Uslove.
3.6 Dokumenta ponude i dokumenta koji se odnose na ponude kompanije
PERI ostaju vlasništvo kompanije PERI.
3.7 Svi sporazumi koji odstupaju od ovih ugovornih uslova, sporedni
ugovori, dopune i izmene Ugovora zaključenih između kompanije
PERI i Klijenta moraju biti sačinjeni u pisanom obliku da bi proizvodili
pravno dejstvo. Ovo važi i za izmene i dopune ove klauzule.
4. Uslovi plaćanja
4.1 Osim ako se Ugovorom ne definiše avansno ili drugačije plaćanje,
cena za robu i/ili usluge plaća se 30 (trideset) kalendarskih dana nakon
prijema fakture koju je izdala kompanija PERI. Sve fakture se izdaju u
dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na
dan dostavljanja fakture.
4.2 Sve cene su neto cene i treba ih platiti uvećane za zakonom propisan
PDV.
4.3 Nema popusta na fakture, osim ukoliko drugačije ne bude predviđeno
Ugovorom.
4.4 Plaćanje na rate nije moguće, osim ako plaćanje na rate nije izričito
ugovoreno u pisanom obliku.
4.5 Čekovi se prihvataju samo po osnovu plaćanja od strane PERI.
4.6 Klijent se obavezuje da će, najkasnije na dan sklapanja Ugovora,
dostaviti kompaniji Peri četiri (4) blanko menice registrovane u sistemu
Narodne banke Srbije, kao garanciju za plaćanje iznajmljivanja,
kupoprodajne cene i moguće štete ili gubitka Predmeta iznajmljivanja,
kao i kopijom kartona deponovanih potpisa ovlašćene banke Klijenta.
4.7 Klijent ovlašćuje PERI da koristi odgovarajuće blanko menice za
naplatu svih dugovanja Klijenta, sve dok dug postoji, kao i da se
menice izdate po ugovoru mogu koristiti za naplatu potraživanja po
drugim ugovorima koji su zaključeni pre ili posle navedenog.
5. Neizmirene obaveze plaćanja, nemogućnost izvršenja sa strane
klijenta

5.1 Ako se rok za izmirenje novčanih obaveza prekorači, Klijent je u
statusu neizmirenja obaveza bez potrebe za slanjem podsetnika.
Prijem iznosa fakture na navedeni račun kompanije PERI je odlučujući
momenat u smislu blagovremenog plaćanja.
5.2 Tokom perioda neizmirenja obaveza, Klijent plaća zakonsku zateznu
kamatu u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Službeni glasnik
Republike Srbije“ br. 119/2012). Dalji zahtevi za naknadu štete ostaju
nepromenjeni.
5.3 Ukoliko je Klijent u docnji sa jednom uplatom iz poslovnog odnosa sa
kompanijom PERI, PERI ima pravo da proglasi dospelim i da naplati
sva potraživanja iz svih poslovnih odnosa sa PERI nakon isteka dve
nedelje od nastanka neizmirenja obaveza od strane Klijenta.
5.4 Ako nakon zaključenja Ugovora postaje očigledno da finansijska
situacija Klijenta dovodi u opasnost ispunjenje njegovih ugovornih
obaveza (posebno u slučaju obustave plaćanja, podnošenje zahteva
za otvaranje stečajnog postupka, mere zaplene i izvršenja), PERI ima
pravo, po sopstvenom nahođenju, da obustavi isporuku robe i/ili odbije
da pruži druge usluge sve dok Klijent ne plati cenu unapred ili ne
dostavi odgovarajuće sredstvo obezbeđenja.
6. Ustupanje
Srbija
PERI ima pravo da trećim licima ustupi sva potraživanja prema
Klijentu, bez prethodne saglasnosti Klijenta. Klijent nema pravo da
trećim licima, u celosti ili delimično, ustupi prava i obaveze u vezi sa
isporukama i/ili uslugama bez prethodne pisane saglasnosti
kompanije PERI.
7. Hartije od vrednosti i garancija za dobro izvršenje posla
PERI nije u obavezi da preuzme na sebe garanciju ili hartije od
vrednosti za dobro izvršenje posla i/ili garancije za dobro izvršenje
posla.
8. Čuvanje podataka o ličnosti
PERI čuva podatke o ličnosti u skladu sa zakonskim propisima. PERI
zadržava pravo da čuva podatke iz ugovornog odnosa sa Klijentom u
skladu sa zakonskim odredbama u svrhu obrade podataka i, u meri u
kojoj je to neophodno za ispunjenje Ugovora, da te podatke prenese
trećim licima (kao što su osiguravajuća društva).
9. Poverljivost
9.1 Ugovorne strane će se uzdržati od iskorišćavanja i stavljanja na
raspolaganje drugima poslovnih i kompanijskih tajni druge strane, koje
su im poverene ili su im postale poznate prilikom saradnje, tokom
važenja i nakon raskida Ugovora i neće ih otkriti trećim licima bez
prethodne pisane saglasnosti dotične ugovorne strane. U pogledu
kompanije PERI, kompanije iz grupacije se ne smatraju trećim licima,
tako da je otkrivanje istim dozvoljeno.
9.2 Ugovorne strane će koristiti druge poverljive informacije, posebno
tehničke informacije, namere, iskustvo, nalaze ili projekte, koji im
postanu dostupni u kontekstu ugovorne saradnje ili koje dobiju jedna
od druge, u bilo kom obliku, samo u kontekstu njihove saradnje i
čuvaće ih poverljivim pet godina nakon isteka ovog ugovora i neće ih
učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez prethodne pisane
saglasnosti ugovorne strane koja je otkrila informacije. Ova obaveza
poverljivosti se takođe odnosi na informacije koje se zasnivaju na
poverljivim informacijama druge strane. Ova obaveza poverljivosti se
ne odnosi na:
- informacije za koje se dokaže da su poznate strani koja ih je primila
pre saradnje predviđene ovim Ugovorom, kao i tokom izvršenja
ovog Ugovora, te za koje ne postoji druga obaveza čuvanja
poverljivosti,
- informacije koje strana koja prima informacije sa pravom dobije od
treće strane,
- koje su opšte poznate u trenutku zaključenja ovog Ugovora ili
postanu opšte poznate nakon toga bez kršenja obaveza navedenih
u ovom Ugovoru,
- koje se razviju u toku sopstvenog razvoja od strane ugovorne
strane koja prima informacije bez korišćenja poverljivih informacija,
- informacije koje ugovorna strana koja prima informacije mora otkriti
po osnovu pravnog, službenog ili sudskog naloga; u ovom slučaju,
ugovorna strana koja prima informacije će obavestiti ugovornu
stranu koji otkriva informacije pre takvog obelodanjivanja i
ograničiće obelodanjivanje koliko god je to moguće.
9.3 Strane će obavezati zaposlene i agente koji rade za njih da se
pridržavaju ove klauzule o poverljivosti. Isto važi i za PERI u slučaju
obelodanjivanja kompanijama iz grupacije.
10. Odgovornost kompanije PERI
Peri ne snosi odgovornost za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne,
posledične, kaznene ili druge gubitke, troškove, izdatke ili štete
nastale iz ugovornog odnosa sa Klijentom, te za korišćenje Predmeta
kupovine ili Predmeta iznajmljivanja, čak i ako je Klijent obavešten o
mogućnosti takvih gubitaka, troškova, izdataka ili štete, osim ako se
šteta može pripisati nameri ili nepažnji kompanije Peri.
11. Merodavno pravo
Svi pravni odnosi između PERI i Klijenta regulišu se isključivo
merodavnim pravom, odnosno u skladu sa važećim propisima u
Republici Srbiji, isključujući CISG [Konvenciju Ujedinjenih nacija o
ugovorima o međunarodnoj prodaji robe] od 11. aprila 1980. godine.
12. Mesto jurisdikcije i izvršenja
12.1 12.1 Isključivo mesto jurisdikcije za sve sporove koji proizilaze iz ili u
vezi sa ugovornim odnosom jesu nadležni sudovi u mestu
registrovanog sedišta kompanije PERI. PERI zadržava pravo da
zasnuje jurisdikciju i pokrene pravni postupak prema adresi sedišta
Klijenta.
12.2 Osim ako nije drugačije dogovoreno, mesto izvršenja je poslovna
adresa kompanije PERI navedena u klauzuli A.1.1.
13. Razno
Klijent može izvršiti prebijanje ili se koristiti pravom zadržavanja na
potraživanjima koja ima prema kompaniji PERI ako je protivtužba
Klijenta nesporna, ako postoji pravno obavezujuće pravo vlasništva ili
je protivtužba zasnovana na istom ugovornom odnosu. Ako
pojedinačne odredbe ovih Uslova jesu ili postanu nevažeće, to neće
uticati na valjanost preostalih odredaba. U svim ostalim aspektima,
zakonski propisi se primenjuju na sve sledeće usluge koje treba da
pruži kompanija PERI.


B. Posebni uslovi kompanije PERI za prodaju Oplata i Skela


I. Posebni uslovi kompanije PERI za prodaju Nove robe
Ako Klijent naruči Novu robu od kompanije PERI, primenjuju se
sledeće odredbe. Sledeća oznaka prema klauzuli B.I „Predmet
kupovine“ odnosi se isključivo na Novu robu.
1. Datumi i rokovi
1.1 Datumi i rokovi isporuke i preuzimanja su obavezujući samo ako su
izričito označeni kao „obavezujući“ u svakom pojedinačnom ugovoru.
Naknadne izmene i dopune ugovora mogu dovesti do produženja
ugovorenih rokova isporuke, te do odlaganja rokova isporuke. Neće
se smatrati da je rok izvršenja obaveze PERI fiksni, ukoliko navedeno
nije izričito definisano ugovorom zaključenim u pisanoj formi.
1.2 Isporuke se vrše tek nakon potpunog definisanja svih detalja izvršenja
i potvrde perioda i rokova isporuke od strane kompanije PERI u
tekstualnom obliku (pismo, faks, elektronska pošta).
1.3 Rokovi isporuke ne počinju da teku pre nego što Klijent ispuni svoje
ugovorne obaveze i obaveze povezane sa saradnjom, ako postoje,
obezbedi potrebne službene sertifikate i dozvole i, ako je ugovorena
avansna uplata, pre nego što PERI primi ugovorenu uplatu.
1.4 Ukoliko dobavljač od koga PERI nabavlja robu ne izvrši isporuku koja
se odnosi na Novu robu uredno ili blagovremeno, a roba je naručena
od strane Klijenta, dogovoreni rokovi i datumi isporuke će se u svakom
slučaju produžiti za trajanje smetnje uvećano za razuman period
pokretanja, pod uslovom da nema odgovornosti kompanije PERI za
razloge usled kojih je dobavljač propustio da izvrši isporuku, ili je istu
izvršio neuredno ili neblagovremeno.
1.5 U slučaju da su između PERI i Klijenta ugovoreni neobavezujući rokovi
isporuke ili datumi isporuke, a dođe do produženja roka u skladu sa
odredbama prethodnog člana, neće se smatrati da PERI
neblagovremeno izvršava svoje obaveze ukoliko iste izvrši u
razumnom roku o kome je o PERI obavestio Klijenta u pisanoj formi.
1.6 Smetnje zbog dejstva više sile ili druge nepredviđene smetnje koje
nisu odgovornost kompanije PERI, kao što su obustava rada, štrajk,
zabrane državnih organa, rat, embargo, epidemije, pandemije, prekidi
u radu, produžavaju rokove i odlažu rokove srazmerno vremenu
njihovog trajanja uvećano za razuman period ponovnog počinjanja
rada. Isto važi čak i ako takav uslov nastane kod pred-dobavljača ili
podizvođača PERI. Kompanija PERI nije odgovorna za napred
navedene okolnosti, čak i ako do njih dođe tokom već postojećeg
kašnjenja. PERI će obavestiti Klijenta o početku i očekivanom
završetku takvih okolnosti što je pre moguće. Ako smetnja potraje šest
nedelja ili duže, obe ugovorne strane imaju pravo da odustanu od
Ugovora.
2. Prenošenje rizika, otprema
2.1 PERI isporučuje FCA prema Incoterms 2020 iz određenog PERI
skladišta.
2.2 Parcijalne isporuke od strane kompanije PERI su dozvoljene, pod
uslovom da prihvatanje istih ne bi prouzrokovala značajne poteškoće
za Klijenta, ako je isporuka preostalih Predmeta kupovine
obezbeđena i Klijent nema značajne dodatne troškove ili izdatke koji
nastaju kao rezultat toga (osim ako se PERI ne saglasi da snosi takve
troškove). Svaka parcijalna isporuka se može posebno fakturisati.
2.3 Samo ako je u pojedinačnom slučaju izričito dogovoreno da PERI
preuzme transport artikla kupovine, primenjuje se klauzula F.III
2.4 PERI utvrđuje, po svom nahođenju, vrstu transportnih sredstava koja
se koriste za prevoz.
2.5 U slučaju odstupanja od FCA Incoterms 2020, Kupac snosi troškove
za pakovanje. U svrhu pojašnjenja, Kupac snosi troškove slanja i
transporta.
3. Primopredaja
3.1 Za Predmet kupovine se izdaje otpremnica, u kojoj se navode vrsta i
broj isporučenih delova Predmeta kupovine i druge informacije.
3.2 Tokom primopredaje Predmeta kupovine, otpremnicu sačinjenu u
skladu sa klauzulom B.I.3.1 treba da potpišu u dva primerka Klijent ili
predstavnik Klijenta i kompanija PERI. PERI i Klijent dobijaju po
primerak otpremnice.
4. Preuzimanje
4.1 Klijent ili predstavnik Klijenta preuzimaju Predmet kupovine u
dogovorenoj PERI fabrici ili skladištu. Trenutak preuzimanja od strane
Kupca će biti odlučujuć za prenos rizika od slučajnog gubitka i
slučajnog propadanja Predmeta kupovine. U svemu ostalom, na
sporazumni prihvat primenjuju se, mutatis mutandis, odredbe zakona
o obligacionim odnosima.
4.2 Potpisom ispod otpremnice, Klijent izjavljuje da prihvata Predmet
kupovine, čime se potvrđuje da je Predmet kupovine predat u
dogovorenoj količini i da je čist i bez očiglednih nedostataka.
Preuzimanje i/ili prihvatanje Predmeta kupovine ne može se odbiti
zbog manjih nedostataka.
Srbija
4.3 Smatraće se da je Klijent u docnji u pogledu obaveze preuzimanja ako
ne preuzme Predmet kupovine na obavezujući ugovoreni datum
isporuke ili, u slučaju ugovorno definisanog okvirnog roka za
preuzimanje, ne izvrši preuzimanje uprkos tome što je spreman za
isto. U slučaju neobavezujućih rokova isporuke ili datuma isporuke,
PERI može obavestiti Klijenta da su predmeti kupovine spremni za
preuzimanje i ostaviti mu rok od dve nedelje da izvrši preuzimanje.
Ako Klijent ne preuzme i/ili prihvati Predmete kupovine do poslednjeg
dana roka, smatraće se da je u docnji u pogledu obaveze
preuzimanja.
4.4 Primopredaja ili preuzimanje će se smatrati izvršenim ako Klijent ne
izvršava obavezu preuzimanja. Posebno, ako se Klijent ne pojavi na
dogovoreni datum preuzimanja, iako ga je kompanija PERI
blagovremeno pozvala i obavestila o posledicama njegovog propusta
da se pojavi na dogovoreni datum preuzimanja, Predmet kupovine će
se smatrati preuzetim u skladu sa Ugovorom, osim ukoliko je Klijent
usled objektivnih okolnosti bio sprečen da pristupi u cilju preuzimanja.
5. Cene
5.1 Cena Predmeta kupovine je navedena u Ugovoru (klauzula A.3.3).
Ako se Predmet kupovine sastoji od više pojedinačnih delova, onda
ukupna nabavna cena i cena koja se upućuje za obračun proizilaze iz
množenja količine i nabavne cene Predmeta kupovine.
5.2 Ako između zaključenja Ugovora i isporuke dođe do promene
troškova za kompaniju PERI , posebno zbog promena cena materijala
ili sirovina, kolektivnih ugovora o zaradama ili drugih promena cena
dobavljača ili fluktuacija kursa za koje kompanija PERI nije odgovorna
a koje se nisu mogle predvideti sa dovoljnom sigurnošću, PERI ima
pravo da shodno tome koriguje ugovorene cene. PERI je dužan da o
povećanju cena neodložno obavesti Klijenta. Na zahtev Klijenta, PERI
mora da dostavi dokaz o uzrocima i njihovom uticaju na povećanje
cene. Ako je ukupno povećanje cene više od 10%, Klijent može
pisanim putem odustati od Ugovora sa PERI, ukoliko obaveštenje o
odustanku dostavi u roku od dve nedelje po prijemu obaveštenja o
povećanju cene.
6. Zadržavanje prava i prenos vlasništva
6.1 Predmet kupovine ostaje vlasništvo kompanije PERI dok
kupoprodajna cena ne bude u potpunosti uplaćena. U slučaju tekućih
faktura, PERI koristi Rezervisanu robu kao obezbeđenje za bilansnu
fakturu kompanije PERI.
6.2 Sve dok kupoprodajna cena ne bude u potpunosti uplaćena, Klijent
nema pravo da dalje prodaje Rezervisanu robu. Klijent ima pravo da
proda Rezervisanu robu samo ako PERI izričito dogovori navedeno
pravo sa Klijentom pisanim putem. Ako Kupac ipak proda
Rezervisanu robu, PERI ima pravo da zahteva odgovarajuću naknadu
od Klijenta, čiji iznos će odrediti nadležni sud po svom nahođenju;
navedena odredba se neće primeniti ukoliko Klijent dokaže da nije
odgovoran za prodaju Rezervisane robe. Prilikom utvrđivanja visine
naknade od strane nadležnog suda, na odgovarajući način će se uzeti
u obzir eventualna šteta koju pretrpi kompanija PERI i korist koju je
stekao Klijent.
6.3 Ispunjenje obaveza po pojedinačnim potraživanjima u postojećem
računu ne dovodi do prestanka prava zadržavanja svojine.
6.4 Činjenica da PERI uključuje pojedinačna potraživanja prema Klijentu
u tekuću fakturu ili ih prebija sa potraživanjima Klijenta ili na drugi
način povlači sredstva prema Klijentu ne dovodi do prestanka prva
zadržavanja svojine.
6.5 Klijent je u obavezi da skladišti Rezervisanu robu koju je kupio od
kompanije PERI zasebno od ostalih oplata i skela, te da je adekvatno
označi kao vlasništvo kompanije PERI. Ako, suprotno obavezi koju
Klijent ima prema značenju prethodne rečenice, Rezervisana roba
bude skladištena zajedno sa/pomešana sa ostalim oplatama i
skelama, te se Rezervisana roba više ne može razdvojiti od ostalih
oplata i skela, PERI postaje suvlasnik u skladu sa zakonskim
odredbama.
6.6 Ako Klijent stekne isključivo vlasništvo ili suvlasništvo nad
Rezervisanom robom zbog zajedničkog skladištenja/mešanja, Klijent
će preneti suvlasništvo nad Rezervisanom robom na PERI po
zaključenju kupoprodajnog ugovora srazmerno vrednosti
Rezervisane robe naspram ostalih oplata i skela u trenutku
zajedničkog skladištenja/mešanja. Vrednost ostalih oplata i skela
utvrđuje PERI po svom razumnom nahođenju. U tom slučaju, Klijent
mora da besplatno skladišti robu u vlasništvu ili suvlasništvu
kompanije PERI, koja će se takođe smatrati Rezervisanom robom
prema napred navedenim kriterijumima.
6.7 Ako Klijent proda Rezervisanu robu posebno ili sa ostalom robom,
Klijent će po zaključenju kupoprodajnog ugovora za Rezervisanu
robu, ustupiti kompaniji PERI potraživanja koja proizilaze iz prodaje
Rezervisane robe u visini vrednosti Rezervisane robe sa svim
sporednim pravima i sredstvima obezbeđenja, bez ustupanja ovog
potraživanja trećim licima na drugi način ili prema pravu prvenstva. U
slučaju ustupanja grupe potraživanja koje utiče na Klijenta,
potraživanje koje će Klijent ustupiti kompaniji PERI smatra se
ustupljenim kompaniji PERI i Klijentu od samog početka, te ugovor o
ustupanju grupe potraživanja ne proizvodi dejstvo. U navedenom
kontekstu, navedeno potraživanje se u odnosima prema Klijentu i
trećim licima smatra ustupljenim po pravu preče kupovine kompaniji
PERI. Ako je prodata Rezervisana roba u suvlasništvu kompanije
PERI, ustupanje potraživanja ide se do iznosa koji odgovara vrednosti
učešća kompanije PERI u suvlasništvu. Vrednost robe utvrđuje se
prema kataloškoj ceni, koju treba da odredi PERI po svom razumnom
nahođenju, s obzirom na uračunat xpopust.
6.8 Na zahtev kompanije PERI, Klijent je dužan da odmah dostavi
kompaniji PERI sve podatke i preda svu dokumentaciju koja je
neophodna kompaniji PERI za ostvarivanje svojih prava prema
klijentima Klijenta.
6.9 PERI ovlašćuje Klijenta, a koje ovlašćenje je podložno opozivu, da
naplati od svog klijenta, a u skladu sa prethodnim odredbama člana
6. koje regulišu Zadržavanje prava i prenos vlasništva.
6.10 PERI neće postupiti po svojim ovlašćenjima za naplatu sve dok Klijent
ne prijavi svoju obavezu plaćanja svim trećim licima prema kojima
Klijent ima potraživanje za plaćanje koje nije nužno dospelo i ne
proizvodi pravno dejstvo, ali postoji kao rezultat prodaje Rezervisane
robe.
6.11 Na zahtev kompanije PERI, Klijent mora imenovati dužnike
ustupljenog potraživanja i obavestiti ih o ustupanju potraživanja
kompaniji PERI.
6.12 Klijent je dužan da obavesti PERI odmah o svim prinudnim merama
izvršenja od strane trećih lica, a u vezi sa Rezervisanom robom ili u
vezi sa ustupljenim potraživanjima, te da preda dokumente potrebne
za prigovor. U slučaju obustave plaćanja, pokretanja ili otvaranja
stečajnog postupka, prestaje pravo na dalju prodaju, korišćenje ili
instaliranje Rezervisane robe, kao i ovlašćenje za naplatu ustupljenih
potraživanja. Ovlašćenje za naplatu takođe ističe i u slučaju čeka ili
menice. U tom slučaju, PERI ima pravo da vrati u državinu svoju
Rezervisanu robu.
6.13 PERI mora biti odmah obavešten o bilo kakvoj zapleni ili konfiskaciji
Rezervisane robe od strane trećih lica. Sve troškove nastale
intervencije u svakom slučaju snosi Kupac, osim ako ih ne snose treća
lica.
6.14 PERI i Klijent će se na osnovu dokumenata za fakturisanje
sporazumno dogovoriti o tome koja roba je njihovo vlasništvo. Ako
Klijent ne sarađuje u utvrđivanju iz prethodne rečenice, kompanija
PERI ima pravo da sama izvrši predmetno utvrđivanje. Troškove
utvrđivanja snosi Klijent, osim ako Klijent nije odgovoran za izostanak
saradnje u utvrđivanju.
6.15 U slučaju da je u cilju naplate potraživanja po osnovu kupoprodajne
cene prema Klijentu, ustupljeno obezbeđeno potraživanje čija
vrednost premašuje vrednost potaživanja PERI prema Klijentu za više
od 10 procentnih poenta, PERI je u obavezi da izvrši ponovni prenos
ili otpuštanje sredstava obezbeđenja, po izboru Klijenta. Vrednost
obezbeđenog potraživanja određena je cenom koju je kompanija
PERI fakturisala Klijentu.
6.16 Ako Kupac uvrsti potraživanje ustupljeno kompaniji PERI od ponovne
prodaje Rezervisane robe na tekući račun koji ima u odnosu sa svojim
kupcima, potraživanje tekućeg računa se ustupljeno u celosti. Nakon
saldiranja, potraživanje po tekućem računu zamenjuje se priznatim
stanjem, koje će se smatrati ustupljenim do visine prvobitnog
potraživanja.
6.17 Klijent nema pravo da stekne vlasništvo nad Predmetom kupovine
zamenom primopredaje ugovorom o pravnom odnosu između PERI i
Klijenta na osnovu kojeg Klijent stiče indirektan posed, osim ako ova
vrsta prenosa vlasništva nije izričito ugovorena u pisanom obliku.
6.18 Ako je treća strana u posedu Predmeta kupovine, prenos vlasništva
može biti zamenjen tako što će kompanija PERI preneti na Kupca
potraživanje za predaju Predmeta kupovine prema trećem licu;
međutim, ovo važi samo ako se strane o tome izričito dogovore u
pisanom obliku.
7. Kvalitet Predmeta kupovine, specifikacije i primena, garancije
7.1 Kvalitet Predmeta kupovine definiše isključivo specifikacija koja je
predmet svakog pojedinačnog Ugovora. Odgovornost je Klijenta, kao
iskusnog krajnjeg korisnika, da proveri da li je Predmet kupovine
pogodan za svrhe za koje želi da ga koristi.
7.2 Informacije koje kompanija PERI da usmeno, pismeno i u bilo kom
drugom obliku, o prikladnosti, uključujući primenu, obradu i drugu
upotrebu, daju se prema najboljim saznanjima kompanije, ali se
smatraju samo neobavezujućim informacijama i ne oslobađaju
Klijenta od obaveze sopstvenog pregleda Predmeta kupovine koji
isporuči kompanija PERI u smislu podobnosti za predviđene namene.
Primena, obrada i druga upotreba Predmeta kupovine se odvijaju van
kontrole kompanije PERI, i stoga su isključiva odgovornost Klijenta,
osim ako nije drugačije određeno ugovorom. Odstupanja u težini,
dimenzijama i drugim tehničkim vrednostima, koja nemaju uticaja na
namensku upotrebu, su dozvoljena i ne daju pravo Klijentu na
reklamaciju.
7.3 Predmet kupovine odgovara predviđenom kvalitetu ako je u trenutku
prenosa rizika u skladu sa tehničkim specifikacijama opisanim u
Srbija
uputstvu za montažu i upotrebu koje se odnosi na njega.
7.4 Garancije, posebno garancije kvaliteta, biće obavezujuće prema
kompaniji PERI samo u meri u kojoj (i) postoje u ponudi ili potvrdi
porudžbine, (ii) su izričito označene kao „garancija“ ili „garancija
kvaliteta“ i (iii) izričito predviđaju obaveze koje proizilaze prema
kompaniji PERI iz takve garancije.
7.5 Osim kako je navedeno u ovom Ugovoru, sve garancije, uslovi,
odredbe i obaveze, izričite ili podrazumevane, bilo na osnovu propisa,
opšteg prava, običaja, trgovačke uzanse, načina poslovanja ili na
drugi način (uključujući, bez ograničenja, kvalitet, performanse ili
pogodnost ili prikladnost za namenu) u pogledu dobara ili usluga koje
treba da pruži PERI Klijentu su isključene u najvećoj meri dozvoljenoj
zakonom.
8. Prava u slučaju nedostataka
8.1 Reklamacije u pogledu nedostataka moraju biti podnete u pisanom
obliku, uz navođenje konkretnih nedostataka. Obaveštenja o
nedostacima zbog nepotpune isporuke i drugim prepoznatljivim
nedostacima moraju biti dostavljena kompaniji PERI u pisanom obliku
i bez odlaganja, a najkasnije u roku od četrnaest kalendarskih dana
od datuma isporuke; skriveni nedostaci se moraju prijaviti bez
odlaganja, a najkasnije u roku od četrnaest kalendarskih dana od
otkrivanja istih. Prihvat i/ili prihvatanje Predmeta kupovine ne može se
odbiti zbog manjih nedostataka. Potraživanja po garanciji zastarevaju
12 meseci nakon prenosa rizika (garantni rok). Potraživanja zbog
nedostataka prijavljenih sa zakašnjenjem se ovim isključuju.
8.2 Troškove pregleda Predmeta kupovine snosi Klijent. Predmeti
kupovine koji su prijavljeni kao neispravni moraju biti dostupni
kompaniji PERI na pregled, na zahtev.
8.3 Zakonske odredbe se primenjuju na prava Klijenta u slučaju
nedostataka, osim ako nije drugačije navedeno u nastavku.
8.4 Ako je Predmet kupovine neispravan, PERI će, po sopstvenom
nahođenju, isporučite nov Predmet kupovine ili popraviti neispravan
Predmet kupovine. U slučaju popavke, preostali deo prvobitnog
garantnog roka počinje da teče vraćanjem popravljenog Predmeta
artikla. Isto važi i u slučaju naknadne isporuke.
8.5 U slučaju naknadne isporuke, Klijent mora da vrati neispravan
Predmet kupovine kompaniji PERI u skladu sa zakonskim propisima.
8.6 Zadržavanje prava vlasništva u skladu sa klauzulom B.I.6 važi i za
delove koji se zamenjuju u okviru naknadne isporuke.
8.7 Ako je Klijent instalirao neispravan Predmet kupovine u drugi predmet
ili je prikačio na drugi predmet u skladu sa tipom i namenom istog,
PERI će nadoknaditi Klijentu neophodne troškove za uklanjanje
neispravnog Predmeta kupovine i instaliranje ili pričvršćivanje
popravljenog ili isporučenog neispravnog Predmeta kupovine u
skladu sa zakonskim propisima, a u okviru naknadnog izvršenja.
Međutim, osim ako nije drugačije dogovoreno, PERI nije u obavezi da
ukloni neispravnu robu i da ugradi ili priloži popravljenu ili isporučenu
neispravnu robu u okviru naknadnog izvršenja.
8.8 Potraživanja Klijenta u pogledu troškova nastalih zbog naknadnog
izvršenja, a posebno u pogledu troškova transporta, putovanja, rada i
materijala, isključena su ukoliko su troškovi uvećani usled naknadnog
transporta Predmeta kupovine na mesto koje nije ugovoreno mesto
isporuke; PERI ima pravo da fakturiše Klijentu takve dodatne
troškove.
8.9 PERI se oslobađa odgovornosti ako Klijent ne koristi Predmet
kupovine u skladu sa odgovarajućim važećim uputstvima za
sastavljanje i upotrebu koje daje kompanija PERI, u meri u kojoj se
šteta zasniva na tome. Pored toga, PERI ne garantuje za
kompatibilnost i bezbednost komponenti i pribora trećih strana u vezi
sa Predmetom kupovine.
9. Razno
10. U svim ostalim aspektima, primenjuju se odredbe Uslova u skladu sa
klauzulom A.
II. Posebni uslovi za kupovinu polovne robe i iznajmljene robe
Ako Klijent kupuje polovnu robu od kompanije PERI, primenjuju se
sledeće odredbe.
1. Kupovina iznajmljene robe
Ukoliko Klijent kupuje robu koju mu je kompanija PERI prethodno
obezbedila na osnovu Ugovora o zakupu, u celini ili delimično, ovo se
takođe kvalifikuje kao kupovina Polovne robe na koju se primenjuju
odredbe ove tačke B.II. U tom slučaju kupoprodajna cena se
obračunava u skladu sa ugovorom.
2. Reklamacije
Kupovina Polovne robe se vrši „na osnovu pregleda“. U skladu sa
klauzulom A.10, prodaja Polovne robe od strane kompanije PERI
isključuje bilo kakve reklamacije u pogledu nedostataka i
odgovornost.
3. Primena Posebnih uslova kompanije PERI za kupovinu nove robe
U svemu ostalom, Posebni uslovi za prodaju Nove robe (klauzula B.I)
se primenjuju shodno tome.
4. Razno
U svemu ostalom, primenjuju se odredbe Uslova u skladu sa
klauzulom A.


C. Posebni uslovi kompanije PERI za iznajmljivanje oplata i skela


1. Priroda Predmeta iznajmljivanja
1.1 Predmet iznajmljivanja je obično prethodno korišćena roba.
Klijent nema pravo da potražuje isporuku Nove robe.
Predmet iznajmljivanja se predaje u zadovoljavajućem i
funkcionalnom stanju.
1.2 PERI neće, osim u ostvarivanju svojih prava iz ovog Ugovora ili
važećeg zakona, ometati Klijenta u mirnoj vlasničkoj državini
Predmeta iznajmljivanja.
1.3 Bilo koji dodatni zahtev za Predmet iznajmljivanja treba da bude
unapred dogovoren između PERI i Klijenta u pisanom obliku.
Odgovornost je Klijenta da proveri podobnost Predmeta iznajmljivanja
za određenu namenu. Posebno, PERI ne daje nikakvu garanciju ili
obećanje da je Predmet iznajmljivanja prikladan ili kompletan za
planiranu namenu, da je u skladu sa relevantnim bezbednosnim
propisima, kao ni da Predmet iznajmljivanja ispunjava zahteve bilo
kog eventualnog plana bezbednosti i zdravlja Klijenta.
2. Obračun i ustupanje
2.1 Ugovoreno iznajmljivanje važi za minimalni period zakupa prema
klauzuli C.7.1. A sam ugovor se zaključuje kao Ugovor na neodređeno
vreme, osim ukoliko drugačije nije predviđeno samim Ugovorom.
2.2 Nakon isteka odgovarajućeg minimalnog perioda iznajmljivanja,
zakupnina se obračunava po kalendarskim danima.
2.3 Stvarno isporučena količina se obračunava na osnovu izračunatog
broja predmeta, kvadratnih metara, linearnih metara, kubnih metara,
paušalnih metara ili metara uskopa („stvarne ukupne količine“).
2.4 Zakupnina po kalendarskom danu se obračunava od zakupnine
ugovorene za minimalni period iznajmljivanja podeljeno sa 30
(trideset). Dakle, na primer, ako je ugovorena zakupnina dela oplate
za minimalni period iznajmljivanja od mesec dana [3.000] srpskih
dinara, zakupnina se obračunava na sledeći način za jedan
kalendarski dan:
[3.000] srpskih dinara ./. (1 x 30 dana) = [100] srpskih dinara.
2.5 Početak i kraj perioda iznajmljivanja regulisani su klauzulom C.7
2.6 Osim ako nije drugačije dogovoreno, fakture za iznajmljivanje se
generišu na kraju kalendarskog meseca bilo za prethodni kalendarski
mesec ili za poslednjih 30 (trideset) kalendarskih dana.
3. Prenos/pregled Predmeta iznajmljivanja
3.1 Predmet iznajmljivanja se obezbeđuje za preuzimanje u više delova
na zahtev Klijenta. Ukoliko Ugovorom nije drugačije dogovoreno,
Klijent mora da obavesti PERI o svojoj nameri da izvrši preuzimanje
najmanje 5 (pet) radnih dana pre planiranog dana preuzimanja
koristeći broj telefona koji je posebno dat Klijentu.
3.2 PERI obezbeđuje Predmet iznajmljivanja za preuzimanje od strane
Klijenta u ugovorenom skladištu, osim ako ugovorom nije drugačije
ugovoreno.
3.3 PERI izdaje otpremnicu uz isporuku u dva primerka. Broj i vrsta
poslatih delova Predmeta iznajmljivanja se navode na otpremnici uz
pošiljku. Nakon prevoza predmeta iznajmljivanja do Klijenta, Klijent je
dužan da odmah pregleda Predmet iznajmljivanja radi provere
usaglašenosti sa specifikacijama navedenim u otpremnici,
kompletnosti i funkcionalnosti.
3.4 Otpremnicu mora da potpiše Klijent ili predstavnik Klijenta u trenutku
kada se Predmet iznajmljivanja preuzme od strane Klijenta.
3.5 Predmet iznajmljivanja mora biti prihvaćen od strane Klijenta, osim
ako ne postoji veći nedostatak.
3.6 Dozvoljene su parcijalne isporuke od strane kompanije PERI. U
slučaju parcijalnih isporuka, kompanija PERI najavljuje takve
parcijalne isporuke.
3.7 Nedostajuće ili neispravne delove treba odmah prijaviti kompaniji
PERI u pisanom obliku. Ako Klijent propusti da obavesti PERI,
isporuka se smatra prihvaćenom, osim ako ne postoji nedostatak koji
nije bio identifikovan tokom pregleda. Ovo se ne odnosi na slučajeve
u kojima je delimično izvršenje naznačeno i obezbeđeno od strane
kompanije PERI.
3.8 Ako bilo koji nedostatak nije bio identifikovan u vreme primopredaje i
uoči se tek kasnije, Kupac mora da obavesti PERI o nedostatku
odmah nakon što je uočen; obaveštenje se vrši u pisanom obliku
(pismo, faks, elektronska pošta).
4. Prenošenje rizika, otprema i pakovanje i troškovi za otpremu,
pakovanje i periode čekanja

4.1 Ako Klijent ili prevoznik ili špediter koji predstavlja Klijenta vrše
transport Predmeta iznajmljivanja, tada je Klijent odgovoran za rizike
tokom transporta od trenutka predaje Predmeta iznajmljivanja
prevozniku ili špediteru ili samom Klijentu. Ovo važi bez obzira na to
da li je kompanija PERI organizovala transport za Klijenta.
Srbija
4.2 Vrstu isporuke, pakovanje i rutu otpreme regulišu propisi o pakovanju
kompanije PERI. PERI će isti dostaviti na zahtv Klijentu.
4.3 Klijent snosi troškove slanja, transporta, pakovanja i, ako je
primenjivo, troškove putarine i istovara. Dalje, Klijent snosi troškove
čekanja prilikom utovara i istovara na gradilištu, ako ti periodi
premašuju dva sata, osim u slučaju da Klijent nije odgovoran za takva
čekanja.
5. Korišćenje Predmeta iznajmljivanja
5.1 Prilikom korišćenja Predmeta iznajmljivanja, Klijent je dužan da
poštuje propise navedene u uputstvima za montažu i upotrebu, kao i
aktuelne važeće verzije zakona o zaštiti na radu. Uputstva za
montažu i upotrebu se besplatno dostavljaju Klijentu zajedno sa
Predmetom iznajmljivanja.
5.2 Klijent snosi rizik korišćenja Predmeta iznajmljivanja sa sopstvenim
delovima ili delovima drugog proizvođača.
5.3 Klijent je odgovoran za pravilno i odgovarajuće skladištenje, tekuće i
završno čišćenje, održavanje oplate, upotrebu sredstava za odvajanje
i poštovanje uputstava iz dostavljenih uputstava za montažu i
upotrebu, postera proizvoda i uputstva za upotrebu (uključujući i one
za dodatnu opremu).
5.4 Klijent je dužan da pažljivo i na odgovarajući način rukuje Predmetom
iznajmljivanja i da preduzme neophodne mere kako se upotrebljivost
Predmeta iznajmljivanja ne bi smanjila.
5.5 Dužnost održavanja i popravke tokom perioda zakupa snosi Klijent
ukoliko se odgovarajuća šteta može pripisati korišćenju zakupa ili sferi
rizika Klijenta. Šteta na Predmetu iznajmljivanja usled nepravilne
upotrebe nadoknađuje se u skladu sa zakonskim propisima.
5.6 PERI se oslobađa odgovornosti ako Klijent ne koristi Predmet
iznajmljivanja u skladu sa odgovarajućim važećim uputstvima za
montažu i upotrebu koje je dostavila kompanija PERI u meri u kojoj
se šteta zasniva na istom.
5.7 Ako se Predmet iznajmljivanja sastoji od skele, onda se sledeće
primenjuje na korišćenje Predmeta iznajmljivanja, pored klauzula
C.5.1 - C.5.4: Skele se mogu koristiti samo u skladu sa uputstvima za
montažu i upotrebu kao i relevantnim industrijskim standardima
[uključujući Elaborat o uređenju gradilišta izdat u skladu sa zakonom
o bezbednosti i zdravlju na radu. Nepoštovanje oslobađa kompaniju
PERI odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu neodgovarajućom
upotrebom.
5.8 Klijent mora da kontinuirano nadgleda Predmet iznajmljivanja na
mestu upotrebe, te da odbaci neispravne delove, posebno delove koji
ne odgovaraju zahtevima uputstva za montažu i upotrebu.
5.9 Klijent mora da pažljivo zaštiti i obezbedi Predmet iznajmljivanja od
krađe. U slučaju krađe, pronevere ili bilo kakvog drugog nezakonitog
premeštanja, Klijent je dužan da o krađi, proneveri ili drugom
nezakonitom premeštanju obavesti PERI i nadležne organe u
pisanom obliku i bez odlaganja. U slučaju krađe, pronevere ili bilo kog
drugog krivičnog dela za koje se sumnja da povezano sa Predmetom
iznajmljivanja, Klijent će podneti policijsku prijavu i uložiti pritužbu u
vezi sa svim mogućim prekršajima čim se primete znaci bilo kog
krivičnog dela u vezi sa Predmetom iznajmljivanja ili ako Klijent to
pretpostavi. Kopiju policijskog izveštaja treba poslati na adresu
kompanije PERI odmah nakon podnošenja izveštaja.
5.10 Klijent je dužan da obezbedi da je Predmet iznajmljivanja zaštićen od
oštećenja usled požara, vode i vremenskih uslova.
6. Rokovi i datumi
6.1 Rokovi isporuke ili drugi datumi su obavezujući za kompaniju PERI
samo ako su u Ugovoru izričito označeni kao „obavezujući“.
6.2 Rokovi isporuke počinju tek nakon što se razjasne detalji izvršenja.
Poštovanje ugovorenih rokova isporuke podrazumeva ispunjenje svih
relevantnih neophodnih ugovornih i kooperativnih obaveza Klijenta.
6.3 Četiri nedelje nakon što je neobavezujući rok prekoračen, Klijent
može da zahteva od kompanije PERI u pisanoj formi (pismo, faks,
elektronska pošta) isporuku u razumnom naknadno ostavljenom roku.
Smatra se da je PERI u docnji sa izvršenjem ugovornih obaveza tek
pošto primi ovaj zahtev. Ako PERI ne ispunjava svoje obaveze, Klijent
ima pravo da odustane od Ugovora tek nakon što razumni naknadno
ostavljeni rok istekne.
6.4 Obaveze isporuke podležu uslovu da PERI dobija isporuke uredno i
blagovremeno, osim ako kompanija PERI nije sama odgovorna za
netačnu ili zakasnelu isporuku.
6.5 Smetnje zbog više sile ili bilo koje druge smetnje koje se nisu mogle
predvideti, a za koje kompanija PERI nije odgovorna, kao što su
obustava rada, štrajk, zabrane državnih organa, rat, embargo,
epidemije, pandemije, prekidi u radu i nestašice energije i transporta,
produžavaju i odlažu rokove srazmerno vremenu njihovog trajanja,
uvećano za razuman period ponovnog počinjanja rada. Isto važi čak i
ako takav događaj nastane na strani pred-dobavljača ili podizvođača
kompanije PERI. Kompanija PERI nije odgovorna za napred
navedene okolnosti, čak i ako do njih dođe tokom već postojećeg
kašnjenja. PERI ceo obavestiti Klijenta o početku i očekivanom
završetku takvih okolnosti što je pre moguće. Ako smetnja potraje šest
nedelja ili duže, oba ugovorna partnera imaju pravo da odustanu od
Ugovora.
7. Trajanje zakupa
7.1 Minimalno trajanje zakupa je jedan mesec, što se računa sa 30
(trideset) kalendarskih dana.
7.2 Period iznajmljivanja za svaki Predmet iznajmljivanja počinje danom
kada Predmet iznajmljivanja napusti skladište kompanije PERI.
Period iznajmljivanja za svaki Predmet iznajmljivanja završava se
kada Predmet iznajmljivanja ponovo uđe u ugovoreno skladište
kompanije PERI. Ako u Ugovoru o iznajmljivanju nije određeno
skladište, onda je skladište PERI-a koje se nalazi najbliže gradilištu
na koje je Predmet iznajmljivanja isporučen.
7.3 Budući da je Klijent odgovoran za transport Predmeta iznajmljivanja
ako se preuzimanje Predmeta iznajmljivanja vrši posle dana
ugovorenog Ugovorom iz razloga za koje je odgovoran Klijent, tada
se dan kada je kompanija PERI bila spremna za slanje Predmeta
iznajmljivanja smatra početkom perioda najma.
7.4 Klijent snosi rizike korišćenja predmeta iznajmljivanja. Kompanija
PERI ne odobrava obustavljanje ili smanjenje zakupnine tokom
praznika, loših vremenskih uslova ili tehničkih zastoja. Zakonska
odgovornost kompanije PERI za povredu dužnosti ovim ostaje
nepromenjena.
8. Reklamacije
8.1 Klijent je dužan da obavesti odmah kompaniju PERI o bilo kakvim
nedostacima u Predmetu iznajmljivanja.
8.2 PERI snosi odgovornost samo za početne nedostatke ako su oni
nastali usled okolnosti koje se mogu pripisati u odgovornost kompaniji
PERI.
8.3 Ako postoji nedostatak u Predmetu iznajmljivanja koji ga čini
nepodobnim za upotrebu predviđenu Ugovorom, PERI ima pravo da,
po sopstvenom nahođenju, otkloni nedostatak isporukom novog
Predmeta iznajmljivanja umesto popravljanja nedostatka. U ovom
slučaju, troškove isporuke novog Predmeta iznajmljivanja i
preuzimanje neispravnog Predmeta iznajmljivanja snosi PERI.
8.4 Reklamacije Klijenta u pogledu nedostataka su isključene u meri i sve
dok je kompanija PERI je sprečena da pregleda navodne nedostatke
ili dokazi koje zahteva PERI ne budu dostupni, bez odlaganja, u meri
koja omogućava kompaniji PERI da pregleda i proveri nedostatak; u
ovom slučaju, dovoljno je da se roba sa nedostatkom stavi na
raspolaganje kompaniji PERI, te da se iz toga može utvrditi
nedostatak i njegov uzrok.
8.5 Osim u slučajevima neposredne opasnosti i ako PERI ne izvrši
garantne obaveze blagovremeno, Klijent može samo da otkloni
nedostatke samostalno ili da ih otkloni uz pisanu saglasnost
kompanije PERI. U tom pogledu, kompanija PERI snosi samo
troškove koje bi sama imala.
9. Oznake i reklame
9.1 PERI ima pravo da postavlja reklame za svoju kompaniju i proizvode
na banere, znakove, postere i slične predmete u veličini koju odredi
kompanija PERI na vidnom mestu na Predmetu iznajmljivanja. To ne
bi trebalo da ima uticaj na radne mogućnosti Predmeta iznajmljivanja
na štetu Klijenta.
9.2 PERI ima pravo da fotografiše objekte na kojima se radi uz pomoć
skela i/ili oplata kompanije PERI i da ih koristi u reklamama kompanije
PERI, zajedno sa imenom Klijenta, u bilo kom obliku, kao što su
katalozi, prospekti, na referentnim listama, na svojim internet
stranicama (www.peri.rs), društvenim mrežama i slično. Ako
građevinar ili arhitekta imaju autorsko pravo na objekat, Klijent će
pokušati da olakša, na zahtev kompanije PERI, da PERI dobije
predmetna prava korišćenja od Klijentovog klijenta.
9.3 Klijent mora da osigura da se reklama koju postavi PERI ne ošteti i ne
zagubi.
9.4 Postavljanje reklama Klijenta, Klijentovog klijenta ili treće strane na
Predmetu iznajmljivanja zahteva prethodnu saglasnost kompanije
PERI, ukoliko takvo pričvršćivanje zahteva intervenciju u materiji
Predmeta iznajmljivanja. Reklama Klijenta ni u kom slučaju ne bi
trebalo da u potpunosti ili delimično sakrije ili prekrije reklamu
kompanije PERI.
10. Podzakup, davanje na korišćenje bez naknade i prenos
Predmeta iznajmljivanja

10.1 Kupac nema pravo da izdaje u podzakup ili daje na korišćenje bez
naknade Predmet iznajmljivanja ili delove Predmeta iznajmljivanja
trećoj strani ili da prenese posed nad Predmetom iznajmljivanja ili
delovima Predmeta iznajmljivanja na bilo koji drugi način na treće
strane (u daljem tekstu: „Prenos Predmeta iznajmljivanja“). Svako
premeštanje Predmeta iznajmljivanja zahteva prethodnu saglasnost
kompanije PERI. Korišćenje Predmeta iznajmljivanja od strane jednog
od podizvođača Klijenta koji je aktivan na gradilištu ugovorenom
prema Ugovoru o iznajmljivanju ne može zahtevati odobrenje u smislu
prethodne rečenice, pod uslovom da Predmet iznajmljivanja koriste
podizvođači isključivo na gradilištu ugovorenom prema Ugovoru o
iznajmljivanju.
Srbija
10.2 Klijent ovim ustupa sva potraživanja Klijenta prema trećoj strani od
Prenosa Predmeta iznajmljivanja kompaniji PERI, a PERI prihvata
takvo ustupanje. Klijent ovim ustupa potraživanja Klijenta koja nastaju
prema trećoj strani po osnovu raspolaganja Predmetom iznajmljivanja
ili delovima Predmeta iznajmljivanja na kompaniju PERI, a PERI
prihvata takvo ustupanje.
10.3 Klijent je dužan da obavesti kompaniju PERI odmah ako su Predmet
iznajmljivanja ili delovi Predmeta iznajmljivanja zaplenjeni ili je
mogućnost njihovog vraćanja ograničena na bilo koji drugi način.
Klijent je takođe dužan da obavesti kompaniju PERI bez odlaganja o
svim javnim prodajama ili drugim radnjama u vezi sa imovinom na
kojoj se nalazi Predmet iznajmljivanja, te na pripadajućim zgradama
ili objektima.
10.4 Klijent nema pravo da prenese ili premesti Predmet iznajmljivanja ili
delove Predmeta iznajmljivanja na drugu lokaciju osim one koja je
navedena u Ugovoru o iznajmljivanju, osim ako kompanija PERI nije
prethodno dala svoju pismenu saglasnost za ovo. Ako se prethodna
odredba prekrši, PERI može zahtevati od Klijenta ugovornu kaznu u
iznosu od 10% od vrednosti iznajmljene opreme. Pored toga, PERI
zadržava pravo da zahteva naknadu štete.
11. Povratna isporuka
11.1 Povratnu isporuku Predmeta iznajmljivanja („Povratna isporuka“)
vrši sam Klijent, osim ako nije drugačije izričito ugovoreno u pisanom
obliku u trenutku zaključenja Ugovora.
11.2 Povratne isporuke se vrše na teret Klijenta, pri čemu on snosi i rizike.
PERI može, ako se to izričito dogovori, da ugovori transport za Klijenta
i angažuje prevoznika za tu svrhu. Ako prevoznik preuzme povratni
transport, rizik transporta snosi Klijent.
11.3 Ako PERI preuzima povratni transport Predmeta iznajmljivanja kao
pomoćnu uslugu (klauzula F), PERI samo prenosi svoje zahteve za
naknadu štete koja proističe iz vraćanja Predmeta iznajmljivanja na
prevoznika ili špeditera Klijentu. U svakom drugom pogledu, PERI
snosi odgovornost samo u skladu sa klauzulom A.10.
11.4 PERI može odrediti vrstu pošiljke i ambalažu za Povratnu isporuku. U
trenutku Povratne isporuke, materijal za pakovanje isporučen od
strane kompanije PERI (mrežaste kutije, evro palete itd.) treba da se
upotrebe i vrate.
11.5 Povratne isporuke se moraju izvršiti u skladište kompanije PERI
navedeno u Ugovoru (u daljem tekstu: „Mesto povratne ixsporuke“),
osim ako nije izričito drugačije određeno. Klijent će zakazati rok za
Povratnu isporuku koristeći telefonski broj koji mu je posebno dat.
11.6 Ako se Predmet iznajmljivanja vrati, na zahtev kompanije PERI, na
lokaciju koja nije Mesto povratne isporuke, PERI snosi sve eventualno
nastale dodatne troškove transporta.
11.7 Osiguranje transporta se zaključuje samo na izričitu želju i o trošku
Klijenta.
11.8 Klijent mora da vrati iznajmljen materijal kao kompletan, u originalnom
tehničkom stanju bez ikakvih drugih oštećenja osim uobičajenog
habanja, očišćen i u stanju za ponovnu upotrebu, demontiran, u
paketu prema dimenzijama, paletizovan i pravilno raspoređen za
istovar viljuškarom.
11.9 Mehanički delovi poput vretena ili šrafova koji su podmazani od strane
kompanije PERI pre primopredaje moraju se ponovo podmazati pre
nego što se vrate.
11.10 Klijent treba odmah da obavesti kompaniju PERI o delovima
Predmeta iznajmljivanja koji su izgubljeni ili su postali beskorisni ili
oštećeni tokom perioda najma usled korišćenja od strane Klijenta čim
toga postane svestan. Oni delovi Predmeta iznajmljivanja koji se više
ne mogu popraviti, čak i nakon razumnih troškova, smatraju se
beskorisnim. Pored toga, Klijent mora da snosi troškove za odlaganje
beskorisnih delova Predmeta iznajmljivanja.
11.11 Klijent je dužan da obezbedi da se iznajmljeni predmeti iste vrste ne
mešaju. Ako se predmeti koji su iznajmljeni, kupljeni i ostali predmeti
pomešaju, Klijent mora da naznači šta su Predmeti iznajmljivanja, šta
su Predmeti kupovine, a šta su drugi predmeti. U slučaju nedoumice,
PERI ima pravo da izdvoji one predmete koje smatra Predmetima
iznajmljivanja od mešovite imovine po svom izboru i može zahtevati
vraćanje takvih Predmeta iznajmljivanja na kraju zakupa.
11.12 Klijent je dužan da popuni povratnu otpremnicu koju dostavi PERI, a
u vezi sa povratnim isporukama Klijenta. Klijent mora da navede broj
i opis artikla delova Povratne isporuke koji se šalju na povratnoj
otpremnici. Povratna otpremnica mora da se preda kompaniji PERI
najkasnije uz vraćanje Predmeta iznajmljivanja i mora biti potpisana
od strane Klijenta.
12. Provera Povratne isporuke
12.1 Nakon isporuke Predmeta iznajmljivanja na Mesto povratne isporuke
ili na drugo mesto istovara koje dogovore Klijent i PERI, Predmet
iznajmljivanja se prebrojava i proverava se da li odgovara uslovima za
povraćaj koji su navedeni u klauzulama C.11.8 i C.11.9, kao i
specifikacijama iz povratne otpremnice (u daljem tekstu: „Pregled
povratne isporuke“). U meri u kojoj to uobičajeni tok poslovanja
dozvoljava, Pregled povratne isporuke se vrši odmah po prijemu
Povratne isporuke.
12.2 Ako je Klijent ili predstavnik kojeg je on imenovao prisutan u vreme
Pregleda povratne isporuke, sastavlja se zapisnik o Pregledu
povratne isporuke. Klijent i PERI treba da potpišu zapisnik. U slučaju
nesuglasica u pogledu rezultata Pregleda povratne isporuke, one se
moraju navesti u zapisniku.
12.3 Ako Klijent ili predstavnik kojeg je on imenovao nisu prisutni u vreme
Pregleda povratne isporuke, smatra se da je Klijent prihvatio Pregled
povratne isporuke koji izvrši PERI.
12.4 Ako Pregled povratne isporuke ne može da se izvrši odmah po
prijemu Povratne isporuke zbog vremenskih ograničenja ili drugih
razloga, PERI ima pravo da izvrši ovaj Pregled povratne isporuke
kasnije („Naknadni Pregled povratne isporuke“). U tom slučaju,
PERI će dokumentovati Povratnu isporuku i pripremiti obaveštenje o
Naknadnom Pregledu povratne isporuke i poslati Klijentu. Na zahtev
Klijenta, PERI unapred obaveštava Klijenta o datumu Naknadnog
Pregleda povratne isporuke.
12.5 Klijent je upoznat i saglasan sa činjenicom da PERI, svake godine u
periodu od 16. oktobra do 20. oktobra, vrši popis Predmeta
iznajmljivanja, oplata, skela i sl. i samim tim u tom vremenskom
periodu nije moguće izvršiti Povratnu isporuku.
13. Preuzimanje
13.1 Ako je preuzimanje Povratne isporuke od strane kompanije PERI
dogovoreno, onda Klijent mora da se saglasi sa kompanijom PERI o
tačnom vremenu primopredaje tri radna dana pre preuzimanja
Predmeta iznajmljivanja.
13.2 Ako Klijent ne može da organizuje preuzimanje zbog okolnosti za koje
je odgovoran, onda se period iznajmljivanja produžava shodno tome.
U tom slučaju, Klijent snosi troškove ponovljenog transporta.
13.3 Ako PERI ne preuzme Predmet iznajmljivanja na dogovoreni dan i u
dogovoreno vreme, tada Klijent može odmah zatražiti ponovno
preuzimanje telefonom ili u pisanom obliku.
13.4 PERI će blagovremeno obavestiti Klijenta o preuzimanju Predmeta
iznajmljivanja. U trenutku preuzimanja od strane kompanije PERI,
Predmet iznajmljivanja treba da bude kao što je definisano u
klauzulama C.11.8 i C.11.9. Mora se pažljivo utovariti o trošku
Klijenta. U suprotnom, PERI će posebno obračunati odgovarajuće
obavezne periode čekanja. Ako preuzimanje kasni više od dva sata iz
razloga za koje je odgovoran Klijent, PERI će posebno naplatiti
periode čekanja duže od dva sata.
14. Prevremeni raskid ugovora
14.1 PERI ima pravo da prevremeno raskine Ugovor o iznajmljivanju i sve
ostale postojeće Ugovore bez prethodnog obaveštenja i da iskoristi
svoje pravo da zatraži i preuzme Predmet iznajmljivanja ako
- Klijent kasni sa plaćanjem najmanje dve mesečne zakupnine, u
celosti ili delimično, pri tome sa najmanje 10% ukupnog
ugovorenog iznosa zakupnine za period iznajmljivanja;
- menicu ili ček Klijenta ospori Klijent ili treća strana, a PERI je
potonjem odredio rok od dve nedelje za isplatu iznosa zakasnele
uplate bez rezultata;
- se podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka ili se
pokrene stečajni postupak nad imovinom Klijenta, u kom slučaju
prava upravnika nakon stečaja ostaju nepromenjena; ili
- Predmet iznajmljivanja se ne koristi ili održava na odgovarajući
način ili u skladu sa uputstvima za montažu i upotrebu kompanije
PERI uprkos izdatim podsetnicima. Dalje, nije potrebno upozorenje
za krajnje nepažljivo rukovanje.
14.2 PERI može zahtevati avansnu uplatu zakupnine od Klijenta ako je
umanjena platežna sposobnost Klijenta očigledna na osnovu
objektivnih okolnosti, a samim tim su i potraživanja kompanije PERI
ugrožena. Klijent se obavezuje da obavesti PERI odmah o nastanku
značajnih okolnosti koje dovode u pitanje izvršenje Ugovora od strane
Klijenta (npr. obustava plaćanja, mere prinudnog izvršenja,
osporavanje računa itd.).
14.3 PERI mora zahtevati avansno plaćanje od Klijenta prema klauzuli
C.14.2 najkasnije do 10. (desetog) u tekućem kalendarskom mesecu
u pisanom obliku, radi ostvarivanja prava na avansno plaćanje za
naredni mesec. Ako PERI pravovremeno ostvari pravo na avansno
plaćanje iz prethodne rečenice, Klijent je dužan da plati zakupninu za
naredni mesec najkasnije do 20. (dvadesetog) u tekućem mesecu.
Uplata iz prethodne rečenice se smatra blagovremeno izvršenom
kada je kompanija PERI primi u roku iz prethodne rečenice.
14.4 Ako Klijent kasni sa avansnim uplatama za koje je odgovoran prema
klauzulama C.14.2 i C.14.3, PERI ima pravo da raskine Ugovor o
iznajmljivanju sa Klijentom u skladu sa klauzulom C.14.1 bez
prethodne najave.
14.5 Klijent snosi troškove koje kompanija PERI pretrpi po osnovu
povlačenja Predmeta iznajmljivanja zbog raskida prema klauzulama
C.14.1 i C.14.4.
14.6 Nakon raskida bez prethodne najave, PERI ima pravo da, pored
preostale zakupnine, zahteva naknadu štete.
14.7 U slučaju raskida, dalja upotreba Predmeta iznajmljivanja je već
osporena u trenutku zaključenja Ugovora. Ako Klijent nastavi da
koristi Predmet iznajmljivanja nakon isteka perioda iznajmljivanja,
Srbija
Ugovor se neće smatrati produženim.
15. Odgovornost Klijenta
15.1 Klijent nije ovlašćen da koristi Predmet iznajmljivanja nakon isteka
perioda iznajmljivanja. Ako Klijent nastavi da koristi Predmet
iznajmljivanja, PERI ima pravo da zahteva naknadu štete od Klijenta
za štetu i korišćenje.
15.2 Klijent je dužan da obešteti PERI u skladu sa zakonskim odredbama
ako Klijent ne vrati Predmet iznajmljivanja na kraju Ugovora o
iznajmljivanju ili ne vrati Predmet iznajmljivanja u stanju opisanom u
klauzulama C.11.8 i C.11.9, osim ako to ne bude odgovornost
Klijenta.
15.3 U meri u kojoj Klijent mora platiti kompaniji PERI naknadu štete zbog
propusta da vrati, totalne štete, beskorisnosti ili gubitka Predmeta
iznajmljivanja, šteta se obračunava prema prvobitnoj vrednosti
Predmeta iznajmljivanja, prema cenovniku zakupa kompanije PERI
koji važi u trenutku zaključenja Ugovora, oduzimanjem razumnog
popusta na polovne delove po osnovu amortizacije vrednosti.
15.4 U meri u kojoj Klijent mora da plati kompenzaciju kompaniji PERI zbog
oštećenja Predmeta iznajmljivanja, PERI ima pravo da zahteva
nadoknadu za troškove popravke do 100% prvobitne vrednosti
Predmeta iznajmljivanja kako je navedeno u cenovniku kompanije
PERI koji važi u trenutku zaključenja Ugovora.
15.5 Klijent je dužan da pribavi adekvatno osiguranje koje će pokriti
kompletnu vrednost Predmeta iznajmljivanja. Osiguranje mora da, u
najmanju ruku, pokrije rizike kao što su krađa, oštećenja usled požara
i vode, oštećenja uzrokovana nepovoljnim vremenskim uslovima i
štete zbog prekida u radu koji su posledica istih.
15.6 Klijent je dužan da, na zahtev, svoja potraživanja prema osiguravaču
ustupi kompaniji PERI u slučajevima oštećenja.
15.7 Potraživanja u pogledu iznajmljivanja kompanije PERI nastala do
trenutka nastanka štete ostaju nepromenjena.
15.8 Za sve Predmete iznajmljivanja koji su trajno oštećeni tokom perioda
iznajmljivanja ili su statički funkcionalni, ali ne ispunjavaju standarde
kompanije PERI za dalje iznajmljivanje, a ako je Klijent odgovoran za
takvu štetu prema ovoj klauzuli 15, Klijent je dužan da preuzme
oštećene Predmete iznajmljivanja na zahtev kompanije PERI u roku
od 30 dana od takvog zahteva. U suprotnom, PERI će oštećene
Predmete iznajmljivanja odložiti kao otpad u skladu sa Zakonom o
upravljanju otpadom Republike Srbije.
16. Razno
U svemu ostalom, važe odredbe Uslova prema klauzuli A.


D. Posebni uslovi kompanije PERI za usluge inženjeringa i proračuna konstrukcija


1. Opšti opis usluga inženjeringa i proračuna konstrukcija
Predmet usluga inženjeringa i proračuna konstrukcija koje PERI treba
da realizuje mogu biti sledeće usluge:
1.1 Predmontažno planiranje:
Predmontažno planiranje je priprema svih planova spajanja
neophodnih za upotrebu oplate i/ili skele za predmontažu oplata i
skela (u daljem tekstu: „Predmontažni plan“).
1.2 Planiranje postavljanja:
Planiranje postavljanja je priprema svih montažnih planova potrebnih
za upotrebu oplata i/ili skela.
1.3 Proračun stabilnosti:
Proračun stabilnosti se odnosi na pripremu svih proračuna potrebnih
za upotrebu oplata i/ili skela da bi se oplate i/ili skele montirale i
koristile u skladu sa statičkim kriterijumima. Statički prijem montirane
oplate i/ili skele nije uključen u proračun stabilnosti.
2. Obaveza Klijenta da sarađuje
2.1 Klijent je dužan da proveri ispravnost montažnih i Predmontažnih
planova u pogledu konkretnog projekta, a radi utvrđivanja očiglednih
nedostataka. Klijent je dužan da vrati montažne i Predmontažne
planove kompaniji PERI odmah nakon što ih pregleda i odobri.
2.2 Klijent je dužan da obavesti PERI odmah u pisanoj formi ako zahteva
promene u montažnim i Predmontažnim planovima za oplate i/ili skele
u pogledu konkretnog projekta. U ovom obaveštenju, Klijent je dužan
i da obavesti PERI o željenim izmenama. U slučaju kašnjenja više od
nedelju dana u slanju obaveštenja nakon prijema montažnih i
Predmontažnih planova, smatraće se da su planovi odobreni od
strane Klijenta, osim ako očigledno ne ispunjavaju uslove za
odobrenje.
3. Cena
3.1 Cena usluga inženjeringa i proračuna konstrukcija podleže
odredbama Ugovora.
4. Prava na rezultate rada
4.1 Klijent ima pravo da koristi rezultate usluga inženjeringa i proračuna
konstrukcija kompanije PERI samo za ugovorno definisane svrhe i ne
sme ih objavljivati bez izričite prethodne saglasnosti kompanije PERI.
U objavljenim rezultatima se uvek navodi naziv kompanije PERI; bilo
kakve promene originalnih dokumenata kompanije PERI zahtevaju
izričitu prethodnu pisanu saglasnost. Otkrivanje rezultata usluga
trećim stranama takođe zahteva izričitu prethodnu pisanu saglasnost
kompanije PERI.
4.2 U meri u kojoj su rezultati usluga kompanije PERI mogu zaštititi
autorskim pravima, PERI ima pravo na autorska prava. U ovim
slučajevima, Klijent će dobiti, u kontekstu klauzule 6.1, neopozivo,
ekskluzivno i neprenosivo pravo na korišćenje ovih rezultata, koje nije
vremenski ograničeno. PERI zadržava pravo da koristi rezultate svojih
usluga.
5. Razno
U svemu ostalom, primenjuju se odredbe Uslova u skladu sa
klauzulom A.


E. Posebni uslovi kompanije PERI za obaveštavanje i upoređivanje planova


1. Opis usluge
U meri u kojoj je izričito dogovoreno prema Ugovoru, PERI se
obavezuje da obavesti zaposlene koje imenuje Klijent u vezi sa
upotrebom materijala za oplate i/ili skele koje isporučuje PERI i vrši
upoređivanje plana supervizora. PERI pruža sledeće usluge u
pogledu obaveštavanja i upoređivanja planova:
1.1 Obaveštavanje:
1.1.1 PERI obaveštava zaposlene Klijenta o pravilnom i profesionalnom
rukovanju oplatom i/ili skelom prema uputstvu za montažu i upotrebu
kompanije PERI. Sama montaža potpada pod odgovornost Klijenta
kao iskusnog krajnjeg korisnika.
1.1.2 Obaveštavanje ne zamenjuje procenu rizika i uputstva za montažu
Klijenta u skladu sa industrijskim propisima o bezbednosti.
1.2 Upoređivanje planova:
1.2.1 PERI proverava usklađenost stvarne nadgradnje oplate i/ili skele sa
planom montaže u okviru poređenja planova. Ovde supervizor kog
imenuje kompanija PERI pregleda oplatu i/ili skelu koju je montirao
Klijent nasumičnim vizuelnim pregledom i proverava da li ima vidljivih
odstupanja od plana montaže.
1.2.2 Upoređivanje planova ne zamenjuje uputstvo za montažu i/ili procenu
rizika Klijenta prema industrijskim propisima o bezbednosti.
1.3 Klijent mora da ispuni sve preduslove koji su neophodni za pružanje
usluga od strane kompanije PERI. Naručilac mora da priloži zakonske
dozvole za montažu oplata i skela.
1.4 PERI ne odgovara za štetu koju prouzrokuje Klijent montažom oplate
i/ili skele, a koju je izvršio Klijent, u meri u kojoj je šteta zasnovana na
tome.
2. Odgovornost supervizora
2.1 Supervizor nema ovlašćenje da daje uputstva osoblju gradilišta.
Prema tome, nije odgovoran za usklađenost sa propisima o
bezbednosti na radu i zahtevima koji se odnose na bezbednost i
korišćenje dizalica i viljuškara.
2.2 Supervizor nije odgovoran za raspored isporuke ili za upotrebu i
funkcionalnost materijala oplata i/ili skela koji je u posedu Klijenta ili
koja je vlasništvo Klijenta.
3. Radno vreme, naknada
3.1 Radno vreme zaposlenih u kompaniji PERI (kako je definisano prema
klauzuli F.I.4.2) je utvrđeno zakonom, važećim kolektivnim ugovorima
(ako postoje), internim aktima i/ili odlukama koje se primenjuju i/ili su
usvojene od strane kompanije PERI. Periodi rada i putovanja se
beleže u evidenciji radnog vremena. Evidenciju radnog vremena
potpisuje Klijent.
3.2 Naknada za ugovorene satnice će biti naplaćena Klijentu, uvećano za
sve dodatke za prekovremeni rad, noćni rad ili rad u smenama, osim
ako nije drugačije dogovoreno. PERI će dostaviti Klijentu spisak tarifa
satnica i opštih troškova na zahtev, bez naknade.
3.3 Satnice ne uključuju dnevnice, troškove hrane i smeštaja, putne
troškove i troškove prevoza opreme i prtljaga.
4. Protokol
Nakon obavljenog obaveštavanja od strane supervizora, šef gradilišta
kojeg je imenovao Klijent u skladu sa klauzulom F.I.4.1 je dužan da
potpiše zapisnik o obaveštavanju i time potvrdi pravilno i potpuno
ispunjenje obaveze obaveštavanja, te da potvrdi primopredaju svih
dokumenata.
5. Prava na rezultate rada
Primenjuju se odredbe Uslova u skladu sa klauzulom D.4.
6. Razno
U svemu ostalom, primenjuju se odredbe Uslova u skladu sa
klauzulom A.


F. Posebni uslovi kompanije PERI za pomoćne usluge


I. Posebni uslovi kompanije PERI za posebne predmontaže
oplatnog sistema
1. Opšte i terminologija

1.1 Određeni proizvodi kompanije PERI, kao što su penjuća oplata ili
vagoni za tunelske oplate, mogu se isporučiti u delovima ili spremni
Srbija
za upotrebu. Ako Klijent dogovori sa kompanijom PERI predmontažu
(u daljem tekstu: „Predmontaža oplatnog sistema“), primenjuju se
sledeći uslovi.
1.2 Ovi posebni uslovi za Predmontažu oplatnog sistema odnose se
isključivo na predmontažu oplate i demontažu oplatnog materijala i
komponenti oplatnog sistema, koja se obavlja na gradilištima.
1.3 Klijent mora da blagovremeno pribavi sva odobrenja i dozvole
potrebne za Predmontažu oplatnog sistema pre početka
Predmontaže oplatnog sistema dogovorene sa kompanijom PERI.
2. Opšti opis usluga za posebnu Predmontažu oplatnog sistema
2.1 Predmet Predmontaže oplatnog sistema je montaža specijalnih
oplatnih proizvoda kao što su potporne konstrukcije, penjući sistemi,
vagoni za tunelsku oplatu, radne i sigurnosne skele, noseći ramovi i
specijalne oplate, koji se uglavnom isporučuju na gradilište u delovima
i moraju se montirati na gradilištu pre upotrebe. Predmontaža
oplatnog sistema obuhvata i ponovnu konstrukciju i demontažu
posebnih proizvoda oplate navedenih u prethodnoj rečenici u meri u
kojoj je to dogovoreno između PERI i Klijenta.
2.2 PERI vrši Predmontažu oplatnog sistema putem tehnički obučenh
mehaničara, podizvođačkih kompanija i korišćenjem sopstvenih alata.
2.3 U meri u kojoj je kompaniji PERI povereno da izvrši Predmontažu
oplatnog sistema, PERI će planove montaže predati Klijentu u
razumnom roku pre početka montaže. Planovi montaže moraju biti
pripremljeni u skladu sa odobrenim standardima. Klijent mora da
proveri ispravnost planova montaže u razumnom vremenskom
periodu od trenutka prijema istih. Dužan je da potpiše ove planove
odmah nakon što ih pregleda i vrati ih kompaniji PERI u znak
odobrenja. Potrebno je bez odlaganja i u pisanom obliku obavestiti
kompaniju PERI ako je potrebno izvršiti određene izmene u
montažnim planovima. Ako Klijent ne pošalje ni potpisane planove ni
informacije o zahtevima za izmene kompaniji PERI u razumnom roku,
čak i nakon što PERI pošalje pisani zahtev, planovi se smatraju
odobrenim, osim ako ne ispunjavaju uslove za odobrenje.
2.4 PERI ne pruža nikakve građevinske usluge.
2.5 Tačan obim usluga Predmontaže oplatnog sistema se dogovara
Ugovorom.
3. Rokovi i datumi
3.1 Ako su u pisanom obliku utvrđeni obavezujući rokovi za Predmontažu
oplatnog sistema, oni počinju tek nakon što Klijent ispuni sve svoje
obaveze u smislu saradnje.
3.2 Ako PERI ne ispoštuje rokove, Klijent mora prvo da odredi
odgovarajući grejs period. Zahtevi za naknadu štete prouzrokovane
zbog kašnjenja utvrđuju se u skladu sa klauzulom A.10.
3.3 Ako Klijent zahteva izmene na posebnim proizvodima oplatnih
sistema, koje PERI montira prema klauzuli F.I.2.1 (u daljem tekstu:
„Naknadni zahtevi za izmenama od strane Klijenta“), takve
Naknadne zahteve za izmenama od strane Klijenta kompanija PERI
izvršava u meri u kojoj su moguće i razumne, a o trošku Klijenta.
3.4 Naknadni zahtevi za izmenama od strane Klijenta produžavaju
ugovorene rokove srazmerno njihovom uticaju.
3.5 Rok za Predmontažu oplatnog sistema se smatra ispunjenim ako je
usluga predmontaže spremna za prihvat od strane Klijenta.
3.6 U slučaju kašnjenja ili prekida tokom Predmontaže oplatnog sistema
za koje je odgovoran Klijent, sva odlaganja rokova i dodatne troškove,
posebno troškove čekanja i dodatne troškove putovanja i smeštaja,
snosi Kupac.
3.7 Smetnje zbog dejstva više sile ili druge smetnje koje nije moguće
predvideti i za koje kompanija PERI nije odgovorna, kao što su
obustava rada, štrajk, zabrane državnih organa, rat, embargo,
epidemije, pandemije, prekidi u radu, produžavaju rokove i odlažu
rokove srazmerno vremenu njihovog trajanja uvećano za razuman
period ponovnog pokretanja rada. Isto važi čak i ako takav uslov
nastane kod pred-dobavljača ili podizvođača PERI. Kompanija PERI
nije odgovorna za napred navedene okolnosti, čak i ako do njih dođe
tokom već postojećeg kašnjenja. PERI će obavestiti Klijenta o početku
i očekivanom završetku takvih okolnosti što je pre moguće. Ako
smetnja potraje šest nedelja ili duže, obe ugovorne strane imaju pravo
da odustanu od Ugovora.
4. Bezbednost na radu i sprečavanje nezgoda
4.1 Odmah nakon slanja porudžbine, Klijent je dužan da imenuje
odgovornog šefa gradilišta, koordinatora za bezbednost i zdravlje na
radu i stručnjaka za bezbednost.
4.2 Nakon što Klijent pošalje porudžbinu, a pre početka predmontaže,
Klijent obaveštava lica koja izvršavaju radove Predmontaže oplatnog
sistema na gradilištu (u daljem tekstu: „Zaposleni u kompaniji PERI“)
o lokalnom okruženju i planu bezbednosti i zdravlja na radu, te im daje
informacije o izlazima u slučaju vanrednih situacija, uređajima za prvu
pomoć i zaštitu od požara, kao i o posebnim potencijalnim
opasnostima koje postoje na gradilištu.
4.3 Klijent obezbeđuje i ugrađuje potrebne uređaje za zaštitu od pada i
potporne uređaje o sopstvenom trošku i riziku na svim radnim
mestima i saobraćajnim pravcima na kojima usluge obavlja kompanija
PERI.
4.4 Mere zaštite u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu
mora da sprovede Klijent o svom trošku.
4.5 Ako nije drugačije ugovoreno, Klijent snosi troškove za mere koje su
potrebne za zaštitu lica i materijala na mestu predmontaže.
5. Odobrenje posebne Predmontaže oplatnog sistema, nedostaci i
početak perioda iznajmljivanja

5.1 Klijent ili predstavnik Klijenta su dužni da bez odlaganja prihvate
uslugu Predmontaže oplatnog sistema prema Ugovoru čim kompanija
PERI obavesti o završetku predmontaže. Prihvat i/ili prihvatanje
Predmontaže oplatnog sistema ne može se odbiti zbog manjih
nedostataka. Klijent je dužan da izvrši prihvat Predmontaže oplatnog
sistema prema Ugovoru, bez obzira na tehničke ili zvanične preglede
koje Klijent vrši zajedno sa trećom stranom.
5.2 Prihvatanjem Predmontaže oplatnog sistema, Klijent potvrđuje
funkcionalnost i celovitost pruženih usluga.
5.3 Sačinjava se zapisnik o prijemu koji potpisuju obe strane. Svi
nedostaci i oštećenja na predmetima čiju je predmontažu izvršila
kompanija PERI treba da se navedu u zapisniku.
5.4 Ako se utvrdi da Predmontaža oplatnog sistema nije izvršena prema
Ugovoru, PERI ima pravo da izvrši popravke. Ukoliko otklanjanje
nedostataka ne bude završeno u razumnom roku, Klijent može da, po
svom izboru, umanji naknadu ili odustane od Ugovora o pružanju
usluga predmontaže oplatnog sistema. Klijent nema pravo na dalja
potraživanja, osim na potraživanja za naknadu štete ograničena u
skladu sa klauzulom A.10. Potraživanja po garanciji zastarevaju u
periodu od 12 meseci nakon prenosa rizika. Potraživanja po osnovu
nedostataka prijavljenih sa zakašnjenjem su isključena.
5.5 Prihvat će se smatrati izvršenim ako Klijent kasni sa prihvatom i nema
većih nedostataka u vezi sa Predmontažom oplatnog sistema koju je
izvršila kompanija PERI. Posebno, ako se Klijent ne pojavi na
dogovoreni datum prihvata, iako ga je kompanija PERI blagovremeno
pozvala i obavestila o posledicama njegovog nepojavljivanja na
dogovoreni datum prihvata, predmontaža će se smatrati izvršenom,
osim ako Klijent nije odgovoran za svoje nepojavljivanje; isto važi ako
prihvat nije izvršen nakon proteka dve nedelje od obaveštenja o
završetku Predmontaže oplatnog sistema iz razloga za koje je
odgovoran Klijent.
5.6 Klauzula C.7 se odnosi na početak trajanja zakupa u onoj meri u kojoj
su posebni proizvodi oplatnog sistema obezbeđeni za iznajmljivanje.
6. Vraćanje u trenutku demontaže
6.1 Vizuelni pregled objekta koji se demontira vrše PERI i Klijent pre
početka demontaže, a radi demontiranja i izmena.
6.2 Oštećenja iznajmljenih proizvoda koja su evidentna vizuelnim
pregledom obavljenim prema klauzuli F.I.6.1 koja su nastala tokom
perioda iznajmljivanja, a takođe i delovi koji očigledno nedostaju ili su
oštećeni, evidentiraju se u zapisniku u pisanom obliku i dokumentuju
se fotografijama. Klijent tada potvrđuje tačnost navoda u zapisniku.
6.3 PERI ima pravo da zahteva obeštećenje za štetu koja nije otkrivena
vizuelnim pregledom i koja je nastala tokom perioda iznajmljivanja od
strane Klijenta u roku od osam nedelja nakon vizuelnog pregleda.
Pismo Klijentu, u kojem PERI obaveštava Klijenta o naknadno
uočenim štetama i troškovima potrebnim za njihovo otklanjanje, je
dovoljno za zahtevanje bilo kakvog potraživanja štete u skladu sa
prethodnom rečenicom.
7. Cena i dodatni troškovi
7.1 Cena za posebnu Predmontažu oplatnog sistema podleže
odredbama Ugovora.
7.2 Ako su usluge predmontaže razumno prekinute ili nisu započete zbog
neispravnih strukturnih uslova, organizacije gradilišta ili na bilo koji
drugi način na inicijativu Klijenta, neophodni dodatni troškovi se
posebno nadoknađuju kompaniji PERI srazmerno nastalim
troškovima.
7.3 Klijent je dužan da plati kompaniji PERI dodatne troškove koji nisu
uključeni u poslatu porudžbinu, a posebno dodatne troškove za
izmenjenu uslugu predmontaže i za nepredviđene poteškoće koje
potpadaju pod odgovornost Klijenta. Beznačajni dodatni troškovi se
ne uzimaju u obzir i neće se posebno nadoknađivati.
8. Odgovornost osoblja
PERI ne daje nikakvu garanciju i ne prihvata nikakvu odgovornost u
pogledu kažnjivog ponašanja osoba koje obezbedi Klijent. Takve
osobe su delegirani (ovlašćeni) agenti Klijenta.
9. Prava na rezultate rada
10. Odredbe Uslova u skladu sa D.4 se primenjuju shodno tome.
11. Važenje Uslova kompanije PERI za prodaju i iznajmljivanje
Posebni uslovi kompanije PERI za prodaju oplata i skela (klauzula B)
i/ili Posebni uslovi kompanije PERI za iznajmljivanje oplata i skela
(klauzula C) ostaju neizmenjeni ovim Posebnim uslovima za
Predmontažu oplatnog sistema.
12. Razno
U svemu ostalom, primenjuju se odredbe Uslova u skladu sa
Srbija
klauzulom A.
II. Posebni uslovi kompanije PERI za Predmontažu oplatnog
sistema na lokaciji kompanije PERI

1. Oblast primene i definicije
Posebni uslovi kompanije PERI za Predmontažu oplatnog sistema na
lokaciji kompanije PERI važe za usluge predmontaže dogovorene
između PERI i Klijenta, a koje nisu Predmontaža oplatnog sistema
prema klauzuli F.I.2. Moraju se izvršiti na lokaciji kompanije PERI.
2. Predmontažni planovi
2.1 Predmontažne planove može da izradi Klijent ili, ako se posebno
naruče, kompanija PERI. Ako Klijent dostavi predmontažne planove
kompaniji PERI, PERI vrši predmontažu prema ovim planovima. PERI
ne pregleda predmontažne planove Klijenta i ne preuzima nikakvu
odgovornost za tačnost predmontažnih planova koje je dostavio
Klijent. PERI će ukazati Klijentu na sve očigledne nedostatke koji
sprečavaju PERI u vršenju predmontaže.
Ako kompanija PERI treba da sačini predmontažne planove prema
Ugovoru, primenjuju se odredbe Posebnih uslova kompanije PERI za
usluge inženjeringa i proračuna konstrukcija (klauzula D).
2.2 Ako se Predmontaža oplatnog sistema vrši na lokaciji kompanije PERI
prema Ugovoru, tada Klijent dobija predmontažne planove pre
početka predmontaže u meri u kojoj je Klijent angažovao kompaniju
PERI da pripremi predmontažne planove.
2.3 Ako Klijent treba da sačini predmontažne planove, Klijentovi
predmontažni planovi treba da sadrži sve specifikacije potrebne za
proizvodnju krajnjeg proizvoda. Pored geometrijske forme sa svim
potrebnim dimenzijama, treba da sadrži i konstrukcijske i statičke
veze, kao i karakteristike u pogledu materijala i kvaliteta.
3. Izmene
Ako Klijent želi da izmeni predmontažne planove koje je pripremila
kompanija PERI ili ako naloži izmene, ove promene vrši o svom trošku
ukoliko ih kompanija PERI smatra mogućim i razumnim. Naknadni
zahtevi za izmenama produžavaju rokove srazmerno njihovom
uticaju.
4. Vršenje predmontaže
4.1 Ako Klijent koristi sopstvene materijale, PERI utoliko ne odgovara za
bilo kakvu štetu prouzrokovanu ovim materijalima tokom
predmontaže.
4.2 Delovi koje obezbeđuje Klijent moraju da budu dovoljno čisti i u
funkcionalnom stanju. Ako to nije slučaj, Klijent mora da snosi dodatne
neophodne troškove, kao što su troškovi pregleda i sortiranja.
5. Odobrenje predmontaže
5.1 Klijent ili predstavnik Klijenta su u obavezi da prihvate uslugu
predmontaže po Ugovoru čim PERI prijavi završetak predmontaže,
bez odlaganja. Prihvat i/ili prihvatanje predmontaže ne može se odbiti
zbog manjih nedostataka. Klijent je dužan da izvrši prihvat
Predmontaže oplatnog sistema, bez obzira na tehničke ili zvanične
preglede koje Klijent vrši zajedno sa trećom stranom.
5.2 Prihvatanjem predmontaže, Klijent potvrđuje funkcionalnost i
celovitost sveukupnog obima usluge.
5.3 Nedostaci ili oštećenja na predmetima koji su sastavljeni od strane
kompanije PERI moraju biti uneti u zapisnik koji će zajedno pripremiti
i potpisati Klijent i PERI u trenutku prihvata.
5.4 Ako se utvrdi da predmontaža nije urađena po Ugovoru, PERI ima
pravo da izvrši popravke. Ukoliko otklanjanje nedostataka ne bude
završeno u razumnom roku, Klijent može da, po svom izboru, umanji
naknadu ili odustane od Ugovora o pružanju usluga predmontaže.
Klijent nema pravo na dalja potraživanja, osim na potraživanja za
naknadu štete ograničena u skladu sa klauzulom A.10. Potraživanja
po garanciji zastarevaju u periodu od 12 meseci nakon prenosa rizika.
Potraživanja po osnovu nedostataka prijavljenih sa zakašnjenjem su
isključena.
5.5 Prihvat će se smatrati izvršenim ako Klijent kasni sa prihvatom i nema
većih nedostataka u vezi sa predmontažom koju je izvršila kompanija
PERI. Posebno, ako se Klijent ne pojavi na dogovoreni datum
prihvata, iako ga je kompanija PERI blagovremeno pozvala i
obavestila o posledicama njegovog nepojavljivanja na dogovoreni
datum prihvata, predmontaža se smatrati izvršenom, osim ako Klijent
nije odgovoran za svoje nepojavljivanje; isto važi ako prihvat nije
izvršen nakon proteka dve nedelje od obaveštenja o završetku
predmontaže iz razloga za koje je odgovoran Klijent.
6. Odloženo otkazivanje
6.1 Ako Klijent ne otkaže kompletno sastavljene materijale do
dogovorenog datuma, onda ih prihvata bez daljih zahteva. U ovom
slučaju, Klijent je odgovoran za naknadu.
6.2 U tom smislu, rizik prelazi na Klijenta. U tom slučaju, Klijent snosi i
neophodne dodatne troškove, kao što su troškovi skladištenja.
6.3 Ako Klijent iznajmi prethodno sastavljeni materijal, onda period
iznajmljivanja počinje od trenutka kada Klijent odloži prihvat ili, ako do
kašnjenja u prijemu dođe u kasnijem trenutku, u trenutku u kom Klijent
odlaže prijem.
7. Cena
Cena za posebnu Predmontažu oplatnog sistema je u skladu sa
odredbama Ugovora.
8. Rokovi i datumi
8.1 Ako su obavezujući rokovi za usluge predmontaže određeni u
pisanom obliku, oni počinju tek nakon što je Kupac ispunio sve svoje
obaveze u pogledu saradnje.
8.2 Ako kompanija PERI ne ispoštuje fiksne datume, Klijent je dužan da
odredi odgovarajući grejs period koji na odgovarajući način
omogućava kompaniji PERI da naknadno ispuni svoje obaveze prema
Ugovoru.
8.3 Zahtevi za naknadu štete prouzrokovane kašnjenjem se utvrđuju u
skladu sa klauzulom A.10.
8.4 Naknadni zahtevi za izmene od strane Klijenta se vrše o njegovom
trošku u meri u kojoj ih kompanija PERI smatra mogućim i razumnim.
Naknadni zahtevi za izmene produžavaju rokove srazmerno njihovom
uticaju.
9. Prava na rezultate rada
Odredbe Uslova u skladu sa klauzulom D.4. se primenjuju shodno
tome.
10. Važenje Uslova kompanije PERI za prodaju i iznajmljivanje
Posebni uslovi kompanije PERI za prodaju oplata i skela (klauzula B)
i/ili Posebni uslovi kompanije PERI za iznajmljivanje oplata i skela
(klauzula C) ostaju neizmenjeni ovim Posebnim uslovima za
Predmontažu oplatnog sistema.
11. Razno
U svemu ostalom, primenjuju se odredbe Uslova u skladu sa
klauzulom A.
III. Posebni uslovi kompanije PERI za transportne usluge
1. Opšte informacije

1.1 Samo ako je tako izričito dogovoreno u pisanom obliku, PERI pruža
usluge transporta za Predmet kupovine i/ili Predmet iznajmljivanja.
1.2 PERI ne pruža samu uslugu prevoza. PERI predaje Predmet kupovine
i Predmet iznajmljivanja koje treba da transportuje kompanija PERI
prevozniku ili špediteru.
2. Transport
Transport Predmeta kupovine i/ili Predmeta iznajmljivanja počinje sa
lokacije koja je izričito ugovorena u pisanom obliku.
3. Prenošenje rizika
Ako kompanija PERI preuzima transport Predmeta kupovine ili
Predmeta iznajmljivanja, PERI snosi rizike prilikom transporta do
predaje Klijentu.
4. Cena
Cena usluga transporta podleže odredbama Ugovora.
5. Razno
U svemu ostalom, primenjuju se odredbe Uslova u skladu sa
klauzulom A