You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pasarela Mojkovac, Crna Gora

Podaci o projektu

Lokacija: Mojkovac, Црна Гора

Pasarela Mojkovac se nalazi iznad magistralnog puta M2 Podgorica – Bijelo Polje, kao glavna veza nove sportsko-rekreativne zone sa gradskim centrom Mojkovca za pešake i bicikliste. Nova sportsko-rekretivna zona je formirana na prostoru bivšeg jalovišta, koje je pre sanacije predstavljalo ogroman ekološki rizik po reku Taru na čijoj se obali i nalazi.

Zbog velike denivelacije od približno 12 m, pasarela je planirana kao rampa sa blagim nagibom. Projektnim rešenjem je predviđeno, da se glavni nosač sa najviše tačke kreće kao prav nosač dužine 63 m na čijem se kraju nalazi plato sa vidikovcem. Sa druge strane magistrale, na nekoliko metara od kraja pravog nosača širine 7 m, rampa širine 5 m započinje spiralno spuštanje na plato sportsko-rekreativne zone praveći 1,5 krug dužine 177 m.

Zahtevi

  • Bezbedno izvođenje radova bez obustave saobraćaja na frekventnom magistralnom putu
  • Pravovremena isporuka opreme u skladu sa dinamikom, po tačno određenim fazama
  • Visok kvalitet vidljivog betona

Klijent

IGP Fidija d.o.o.

Benefit klijenta

  • Efikasna i brza realizacija kompleksne konstrukcije
  • Ušteda vremena i finansijskih sredstava zahvaljujući predmontaži
  • Neometano odvijanje saobraćaja tokom gradnje
Ivan Popović
Tehnički direktor

Konstruktivni pristup PERI inženjera već u samom procesu tehničke pripreme za izvođenje radova, uvjerio nas je da smo izabrali pravog partnera za ovaj projekat, što se potvrdilo i kroz sve kasnije faze ovog specifičnog projekta.

PERI rešenje

  • Oplata složenog preseka glavnog nosača rešena je sečenjem remenata od špera na CNC mašinama na PERI lageru, koje su isporučene i prezicno pozicionirane na samom gradilištu
  • Rešenje oplate iznad same magistrale osmišljeno je tako, da su gotovi segmenti predmontirani pored mosta i spušteni kranom na ALPHAKIT podkonstrukciju 
  • ALPHAKIT tornjevi i čelični HEB nosači omogućili su formiranje dovoljno velikog slobodnog profila za neometano odvijanje saobraćaja