You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel Čortanovci, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Čortanovci, Србија

Tunel Čortanovci dužine 1150m je zbog veoma složenih geomehaničkih karakteristika terena - klizišta projektovan sa dve odvojene jednokolosečne tunelske cevi. Izgradnja tunela je deo projekta modernizacije železničke linije Beograd - Budimpešta. Tunel se izvodi novom austrijskom metodom NATM i sastoji se od 2 paralelne cevi za jednokolosečni saobraćaj, ukupne dužine 2,2 km.

Zahtevi

 • Klijent je imao zadatak da izvodi obe cevi istovremeno, startujući sa istog portala, sa ciljem da se susreten sa drugim izvođačem na sredini tunelskih cevi.
 • Ni tunelska kolica niti armiračka skela nisu smeli biti prepreka unutrašnjem transportu za potrebe iskopa i izvoženja materijala, za šta je uzet u obzir odgovarajući slobodan profil za prolaz kamiona.
 • Klijentu je bilo važno da je sistem brz, siguran i pouzdan. Poseban izazov je bio zahtev da ceo sistem bude deljiv na dva identična, nezavisna segmenta dužina 6,05 m, što je konstruktvnim oblikovanjem u fazi detaljne razrade i ispoštovano.
 • Teren u kojem se vršio iskop je tlo 6 kategorije sa značajnim prisustvom podzemnih voda, što je kreiralo uslove veoma teške za rad
 • Klijent je dobio pouzdano rešenje kojim je postigao značajne uštede u vremenu potrebnom za izvođenje ciklusa betoniranja.

Klijent

AZVIRT Ogranak Beograd

Benefit klijenta

 • Pojednostavljen i ubrzan rad na izradi sekundarne obloge tunela zahvaljujući hidrauličnim kontrolama PERI tunelske oplate i kolica
 • Jednostavna montaža armature sekundarne obloge zahvaljujući laganoj PERI UP Flex konstrukciji armiračkih kolica - jednostavnoj za pomeranje
 • Ubrzana izgradnja i umanjenje troškova radne snage zahvaljujući naprednoj logistici magacina, dostavi i predmontaži
Mikhail Pokataev, menadžer prokjekta
Mikhail Pokataev
Menadžer projekta

Prijateljski i profesionalan pristup predstavnika PERI Srbija, zajedno sa veoma modernom i pouzdanom opremom, pomogao nam je tokom izazovnih faza u realizaciji projekta tunel Čortanovci.

PERI rešenje

 • PERI čelična tunelska oplata sa standardnim TET-04 kolicima su korišćena za izradu sekundarne obloge tunela
 • PERI UP Flex armiračka kolica su korišćena za pristup armiračima prilkom postavljanja armature sekundarne obloge.
 • Pažljivo projektovano tehničko rešenje omogućava brzo pomeranje kolica na sledeći takt betoniranja, kao i efikasno i precizno podešavanje oplate u položaj za betoniranje.
 • Svim ključnim elementima sistema se upravlja sa centralizovanog mesta pomoću sistema komandnih ručica