You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kodeks ponašanja za dobavljače PERI Grupe

U kompaniji PERI, društvena odgovornost i poštovanje propisa su sastavni deo korporativne kulture i kulture upravljanja.
Stoga se sledeći zahtevi primenjuju na sve dobavljače PERI Grupe.

Zakoni i propisi
Dobavljači su dužni da postupaju u skladu sa važećim zakonima i propisima onih zemalja u kojima posluju.

Korupcija i podmićivanje
Svaki oblik korupcije ili primanja mita je zabranjen; ovo se odnosi na aktivno i pasivno podmićivanje. Nijedan dobavljač ne sme direktno ili indirektno nuditi, davati, niti primati poklone, uplate ili druge pogodnosti koje se mogu protumačiti kao mito. Svaki zahtev ili ponuda mita mora se odmah odbiti i prijaviti rukovodstvu.

Pranje novca i finansiranje terorizma
Bilo koji oblik pranja novca ili finansiranja terorizma je zabranjen.

Trgovinski zakoni, kontrola izvoza i sankcije
Dobavljači moraju da postupaju u skladu sa svim važećim komercijalnim zakonima i propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na kontrolu izvoza i primenljive sankcije.

Anti-monopol
Dobavljači ne smeju da se ponašaju antikonkurentski i moraju preduzimati mere protiv ilegalnih kartela.

Poštovanje osnovnih prava zaposlenih
Dobavljači moraju poštovati pravo na zdravlje, bezbednost i privatnost svojih zaposlenih i pridržavati se principa poštovanja, pravičnosti i odsustva diskriminacije. Oni moraju zapošljavati i nagrađivati svoje zaposlene na osnovu pravičnih i zakonitih ugovora. Oni moraju održavati međunarodne minimalne standarde rada.

Dečji, prinudni ili obavezni rad
Dobavljači ne smeju tolerisati bilo koji oblik prinudnog rada, uključujući moderno ropstvo i trgovinu ljudima i dečji rad.

Zaštita životne sredine, zdravlja i bezbednosti
Dobavljači su dužni da se pridržavaju relevantnih propisa o zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti i standarda koji se primenjuju na njihovo poslovanje, i da koriste ekološke prakse na svim lokacijama na kojima posluju. Zagađivanje životne sredine treba da se svede na minimum, a zaštita životne sredine mora se kontinuirano unapređivati.

Lanac snabdevanja
Dobavljači su dužni da obavežu sve svoje dobavljače da priznaju i poštuju zahteve ovog Kodeksa ponašanja.

Obaveza saradnje u slučaju kršenja
U slučaju kršenja ovog Kodeksa ponašanja u sferi odgovornosti dobavljača koja utiče na interese kompanije PERI, dotični dobavljač je dužan da datu povredu bez odlaganja prijavi kompaniji PERI, kao i svako saznanje o nedoličnom ponašanju.

Kontakt osoba
Lokalni službenik za usaglašeno poslovanje
E-mail: compliance.officer@peri.rs 
Tel.: +381 63 633278
Nedolično ponašanje se takođe može prijaviti na E-mail: compliance.officer@peri.rs

U slučaju sumnje na moguću povredu, kompanija PERI zadržava pravo da zatraži dodatne informacije, odnosno da zatraži i izvrši revizije radi procene usaglašenosti sa Kodeksom ponašanja dobavljača.

U slučaju kršenja ili odbijanja zahteva za dostavljanje informacija ili zahteva revizije, kompanija PERI će imati pravo da prekine sve poslovne odnose sa datim dobavljačem sa trenutnim dejstvom (raskid, opoziv), osim ako u pojedinačnom slučaju to ne bi bilo grubo nesrazmerno u odnosu na odgovarajuće kršenje.

S tim u vezi, kompanija PERI će proceniti prirodu i obim saradnje sa predmetnim dobavljačem prilikom analize datog kršenja. Ako postoje opravdani razlozi za pretpostavku da je došlo do takve povrede, dobavljači su dužni, na zahtev kompanije PERI, da daju komentar o predmetnom slučaju, da pruže razjašnjenja i da sarađuju sa kompanijom PERI. U slučaju da dobavljači ne poštuju ove zahteve ili ne mogu da dostave dokaze za oslobađanje od odgovornosti, kompanija PERI može da ostvari navedena prava.

U slučaju kršenja ovog Kodeksa ponašanja za dobavljače, kompanija PERI takođe zadržava pravo da preduzme dalje zakonske mere za koje proceni da su neophodne, naročito za podnošenje odštetnih zahteva. U slučaju da kompanija PERI bude odgovorna prema trećim licima ili javnim organima (uključujući sankcije) kao rezultat kršenja ovog Kodeksa ponašanja koji je počinio dobavljač, dati dobavljač je dužan da u celosti nadoknadi kompaniji PERI bilo kakvu štetu po osnovu takve obaveze.

PERI može povremeno ažurirati ovaj Kodeks ponašanja za dobavljače u razumnoj meri i očekuje da će njegovi dobavljači prihvatiti bilo kakve takve promene.

 

Datum objavljivanja 09.12.2020.