You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

BIM (Building Information Modeling) je metod okrenut budućnosti, koji pomaže planiranje i kontrolu svih građevinskih procesa, od ideje do upotrebe samog objekta.

BIM predstavlja metod zasnovan na softverima za planiranje i realizaciju građevinskih projekata, koji se bazira na 3D modelu objekta. BIM, kao program za optimizaciju procesa izgradnje, isproban je i potvrđen na velikim projektima širom sveta i kao takav omogućava transparentno upravljanje projektom i visok stepen sigurnosti kako investitorima, tako i svim učesnicima u procesu izgradnje.

Svi građevinski elementi, koji se nalaze u BIMu sadrže detaljan opis svojih vizuelnih, tehničkih i funkcionalnih karakteristika. Dodatnom integracijom faktora vremena i troškova, 3D model postepeno prelazi u 4D ili 5D model.

Ljudi, standardi, procesi i tehnologija čine osnovne komponente BIMa. Čovek je ključni faktor uspeha. Sve osobe uključene u ovaj proces moraju da imaju zajednički pristup poslu, budu kompetentni da koriste komunikacione tehnologije i upravljaju elektronskom dokumentacijom, kao i da poznaju procese i standarde.

Najveća prednost BIMa je mogućnost 3D simulacije različitih varijanti planova i izrade na modelu objekta, već u ranoj fazi projekta. Na taj način, svi učesnici u izgradnji jednog objekta postaju svesni gde, kada, zašto i po kojoj ceni može doći do izvesnih problema – kako u fazi planiranja, tako i kasnije tokom realizacije.

PERI, Vaš partner u BIM projektovanju

PERI podržava BIM metodolologiju i integriše projektnu dokumentaciju vezanu za oplate i skele u odgovarajuće digitalne banke podataka. Između ostalog, 3-dimenzionalni prikaz projekta i plan taktova se povezuju sa vremenskom komponentom. Dalji procesi kao što su na primer neophodne izmene projekta dokumentuju se i prate u projektnom menadžmentu. Moguć je prenos informacija, na cloud principu, između različitih projektnih timova kao i preduzimača. Cilj je kompletna integracija rešenja oplata i skela u buduće BIM simulacije. Na taj način će biti moguće u ranoj fazi projekta oceniti različite opcije radnih procesa u pogledu troškova, termina i kvaliteta kao i neprekidno pratiti izmene na projektu.

PERI širom sveta za potrebe projektnog planiranja koristi posebno razvijenu PDM banku podataka. Svaka osoba u bilo kom trenutku ima pristup najaktuelnijim crtežima i projektnim informacijama.

Upotreba BIMa u procesu projektovanja

Tehnologija procesno orijentisanog 5D planiranja stvara inovativne okvirne uslove i mogućnosti za građevinsku industriju. Kod 5D‑planiranja uobičajene procedure Building Information Modeling-a (BIM) dopunjuju se centralnim informacijama o procesu izgradnje. Tehnologije već uspešno implementirane u drugim industrijskim granama, sve više se primenjuju i u građevinskoj industriji. Cilj je stvaranje kontinuiranog digitalnog lanca od faze planiranja, preko izgradnje sve do ekspoloatacije objekta. Na taj način, već u ranim fazama projekta, moguća je brza procena alternativnih rešenja u pogledu njihovog uticaja na troškove, rokove i kvalitet izgradnje.


Kontakt osoba
Jochen Köhler
+49 (0) 7309.950-4900
pošaljite e-mail