You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vidljivi beton - moderan arhitektonski jezik

Bez obzira da li se radi o smelim visinama ili ekstremnim formama i strukturama - vizije arhitekata, bilo da su u pitanju muzeji, koncertne hale, stadioni ili mostovi, širom sveta postavljaju visoke zahteve građevinskoj industriji.

U mnogim slučajevima natur-beton predstavlja moderno rešenje, bilo da su u pitanju građevinsko-tehnički ili estetski razlozi.

Svojim partnerima u građevinskoj industriji PERI nudi praktičnu pomoć: izbor, izradu projekata i nabavku odgovarajućih šperploča i sistema oplata, koji su optimalno prilagođeni objektu u izgradnji. Za svaki poseban zahtev po pitanju izgleda vidljivog betona postoji odgovarajuća oplata, od standardnih do specijalno izrađenih sistema. Najbolja rešenja nastaju intenzivnom saradnjom arhitekata, izvođača radova i PERI konsultanata. 


Osnove primene

Arhitektonski beton postao je jedan od najvažnijih izraza dizajna u modernoj arhitekturi. Nijedan drugi građevinski materijal ne otvara takve mogućnosti primene i obrade. Iz tog razloga koristi se za skoro sve  građevinske zahteve. Zahvaljujući mogućnosti dizajniranja sveže betonske mase, korišćenjem odgovarajućih sistema oplata i šperploča moguće je realizovati gotovo sve forme i izglede površina.

Na završni izgled betona utiču:

  • sistem oplate i vrsta obloge (šperploče)
  • receptura betona uključujući tip cementa i agregata
  • količina pigmenta
  • izbor odgovarajućeg oplatola
  • naknadna površinska obrada kao što su pranje, poliranje, brušenje, peskarenje itd.
  • hidrofobna impregnacija, premazi bojama i lakovima

Unapređivanjem betona kao građevinskog materijala i razvojem novih tipova kao što su beton visoke čvrstoće, lako-vibrirajući i samougrađujući beton, kao i dodavanjem vlakana za ojačanje betona (čeličnih i tekstilnih) otvaraju se nove oblasti primene.


Tim za natur-beton

Prilikom planiranja i realizacije građevina sa posebnim zahtevima u vezi sa izgledom betonskih površina, od presudnog značaja je koordinirana saradnja svih strana uključenih u realizaciju projekta. Zamisli i očekivanja projektanata i klijenata moraju biti u skladu sa onim što je realno moguće izvesti.

Najbolje rešenje za dobar rezultat je formiranje tima za natur-beton. Budući da u fazi planiranja ugovor još nije potpisan sa konkretnim izvođačem, od velike pomoći su konsultacije sa kompetentnim firmama (npr. ponuđačima oplata) ili iskusnim inženjerskim biroima. Izabrani inženjerski biro u tom slučaju može da preuzme ulogu koordinatora u timu za natur-beton.


Pregled sistema oplata

Prilikom izgradnje objekata korišćenjem modernih tehnologija pretežno se koriste sistemske oplate odn. oplate sastavljene od sistemskih komponenata. Kompatibilnost pojedinačnih sistemskih elemenata ima niz prednosti: s jedne strane, unapred određen i propisan sled montaže povećava šansu pravilnog korišćenja pojedinačnih elemenata oplate. S druge strane, povećava se broj potencijalnih upotreba, pri čemu se smanjuju troškovi amortizacije. Istovremeno, korišćenje sistemskih komponenata je mnogo bezbednije za osoblje na gradilištu.

Prilikom korišćenja sistemskih oplata za izradu arhitektonskog betona, posebnu pažnju treba obratiti na kvalitet oplate. Ramovska oplata, koja se pretežno iznajmljuje, nalazi se na stovarištima. Pojedinačni elementi imaju različit broj upotreba, a moguće je i da su bili podvrgnuti popravci. Sa oplatom iz najma moguće je realizovati natur beton klase SB 1 i SB 2. Više klase, SB 3 i SB 4 nije moguće realizovati njenim korišćenjem, ili je to samo delimično moguće, npr. upotrebom sistema PERI MAXIMO.

Standardni sistemi oplata mogu se podeliti u različite grupe:

Infrastrukturni objekti

U izgradnji saobraćajnica, npr. mostova, tunela ili potpornih zidova arhitektonski beton važi kao bitan element dizajna.

Ove betonske površine često se posmatraju izdaleka ili iz vozila u pokretu. U cilju stvaranja vizuelnih akcenata, moraju biti izabrani jasni elementi dizajna.Tako na primer fuge, koje su rezultat spojeva elemenata oplate ili segmenata betoniranja, treba da budu precizno formirane.

Međutim, važno je napomenuti da su mnogi delovi ovih građevina izloženi direktnom uticaju vremenskih prilika. To znači, da prolaze kroz ubrzan proces starenja i tokom vremena, takođe u velikoj meri, menjaju svoj izgled.

Sistemi oplata za zidove

Kod sistema oplata za zidove razlikujemo ramovsku i oplatu sastavljenu od nosača. Posebnu grupu čine kružne oplate.

Ramovska oplata 

Danas oko 70% izvođača, prilikom izrade betonskih zidova, koristi ramovske oplate. Svoj naziv dobile su po ramu-okviru koji štiti ivice ugrađene oplatne ploče od mehaničkog habanja. Spojevi ploča ostavljaju tipičan otisak na površini betona. Pored toga, na čelični ili aluminijumski ram montira se anker, a takođe se na njih postavljaju spojnice ili elementi za premeštanje i transportovanje.

Osnovni princip ramovske oplate otelotvoren je u PERI TRIO sistemu. Ostali panelni sistemi imaju sličan rezultat izgleda vidljivog betona. Raster standardnih panela i ankera varira između  2,70 m i 3,50 m, a pojedinačne panele međusobno je moguće povezivati vertikalno i horizontalno. Ramovska oplata je izdržljiva, dugotrajna i jednostavna za upotrebu zahvaljujući unapred određenom sledu montaže.

Oplata sastavljena od nosača

Danas se oplate sastavljene od nosača ređe koriste i uglavnom za specijalne namene. Ime su dobile po drvenim ili metalnim nosačima koji se koriste prilikom njihove izrade. Korišćenjem nosača, čeličnih profilia i šperploče po izboru obrazuju se predmontirani elementi, takozvani segmenti oplate. Čelični profili povezuju sistem, a takođe služe kao noseća površina za sistem ankerovanja.

Tipičan primer oplate od nosača predstavlja PERI VARIO GT 24. Ostale oplate ovog tipa imaju za rezultat sličan izgled vidljivog betona. Standardni raster kao i rastojanje ankera može da varira.

Razlikuju se

A) Standardni segmenti
Predmontirani elementi unapred utvrđenih dimenzija, dostupni za iznajmljivanje, uglavnom sa oplatnim pločama za niže zahteve po pitanju izgleda vidljivog betona  i kao noseća površina za šablone za beton.

B) Segmenti prilagođeni zahtevima objekta
Ovi segmenti su projektno uslovljei i izrađeni u skladu sa posebnim zahtevima. Šperploča (tip, dimenzije, način pričvršćivanja), položaj nosača (rastojanja) kao i raster ankera se slobodno izabiru, u skladu sa principima sistema.

Kružne oplate 

Kružne zidove poligonalne forme moguće je realizovati upotrebom ramovske oplate i odgovarajućih plastičnih lajsni. Oni se izrađuju korišćenjem specijalnih sistema oplata od nosača, kod kojih se željeni radijus postiže putem podesivih navojakoji spajaju segmente oplate. Kontinualno podešavanje radijusa moguće je od 1,00 m do pribl. 20,00 m. Zakrivljenost šperploče postiže se umetanjem specijalnih, shodno radijusu isečenih profilnih gredica, koje se postavljaju između šperploče i nosača.

Sistemi oplata za ploče

Poput sistema za oplatu zidova izrađenih od nosača i kod oplate ploča koriste se drveni ili metalni nosači. Odlikuje ih izuzetno fleksibilna primena. Modularni stolovi, koji se uglavnom koriste pri realizaciji ploča velikih površina, sastavljeni su od istih sistemskih komponenata. Korišćenjem oplatnih ploča velikih dimenzija smanjuje se broj spojeva elemenata i omogućava izrada vidljivog betona visokog kvaliteta.

Analogno zidnoj ramovskoj oplati i za ploče su razvijeni slični sistemi. Osnovna prednost oplate ploča je njihova brza i bezbedna upotreba.

Oplate ploča, shodno principu konstrukcije možema podeliti na:

  • oplate ploča izrađene od nosača (npr. MULTIFLEX)
  • panelne oplate (npr. SKYDECK)
  • oplate ploča sa roštiljnim nosačima (npr. GRIDFLEX)
  • oplate za velike površine (npr. modularni stolovi, specijalni stolovi)

Kod oplata ploča, izgled vidljive površine betona može varirati iz više razloga. Između ostalog on zavisi od rasporeda panela i otiska ramova primenjenog sistema. Isto tako kvalitet, raspored i veličina pojedinačno izabranih šperploča utiče na kvalitet vidljivog betona.

Sistemi oplata za stubove

Oplata stubova predstavlja varijantu ramovske ili oplate sastavljene od nosača. Samim tim su i specifičnosti veoma slične. Kako bi se ispunili zahtevani standardi kvaliteta i kod stubova je neophodan izbor odgovarajućeg sistema oplate. U zavisnsti od poprečnog preseka stuba, načina izrade ivica ili izgleda površine betona koristi se ramovska ili oplata izrađena od nosača.

Sistemi oplata za 3D slobodne forme

Koristeći izuzetno neobične forme prilikom realizacije objekata kulture ili građevina sa ambicioznim zahtevima, investitori i arhitekte postavljaju vizuelne akcente, koje karakterišu izuzetno zahtevni uslovi izgradnje. Ovi, tzv. 3D elementi oplate teško se mogu realizovati korišćenjem standardnih metoda. Osim toga, većina površina vidljivog betona treba da bude najvišeg kvaliteta i  oštrih ivica. Za takve ekstravagantne građevine neophodno je izraditi individualne, zahtevima objekta prilagođene koncepte oplate.

Taj koncept razrađuje proizvođač oplate na osnovu trodimenzionalnog modela objekta. Sastoji se od standardnih elemenata koji služe za statičko podupiranje i tzv. 3D elemenata oplate, koji daju formu betonu. Pojedinačni elementi jednostavno se spajaju na gradilištu, a zatim, korišćenjem mernih tačaka, pomoćnih osa i montažnog pribora, pozicioniraju. Primena na licu mesta slična je primeni sistemske oplate.


Šperploča - oblikovanje vidljivog betona

Izborom šperploče otvara se širok dijapazon mogućnosti kreiranja strukture betonskih površina. Pritom, šperploča određuje površinski karakter betona, nezavisno od kasnije obrade i tretmana. Ponuđač mora tačno znati svojstva šperploče, tip zaštitnog premaza kojim je tretirana, način obrade kao i njenu interakciju sa oplatolom ili svežom betonskom masom i uzeti u obzir prilikom izrade tehničkog plana. Specifikacija sa zahtevima u vezi sa izgledom betonske površine mora biti jasno definisana, kako bi izvođač radova, prilikom odabira šperploče koja će se koristiti, razmotrio sve relevantne aspekte u vezi sa materijalom i primenom. Osim toga, on mora biti u stanju da proceni izvodljivost i ukaže na potencijalna odstupanja.

Upijanje šperploče Površina betona svetla/tamna
Tekstura površine (struktura) Tekstura površine betona
Spojevi šperploča Raster na površini betona
Pričvršćivanje šperploče Otisak na površini betona

Primeri projekata

Današnji metodi gradnje i tipovi konstrukcija omogućavaju realizaciju impresivnih arhitektonskih zamisli. U tom smislu predstavićemo Vam neke od projekata, koji ilustruju wir Ihnen Projekte der najrazličitije varijante.

Visokogradnja uopšteno

Već dugi niz godina arhitektonski beton doživljava svoju renesansu i koristi se kao važan elemant dizajna. Paralelno sa razvojem građevinskih materijala unapređuju se i tehnološki procesi, pa su samim tim i zahtevi koji se postavljaju pred izvođače postali mnogo veći. Betoni visoke čvrstoće, kao i tečni i samougrađujući betoni olakšavaju realizaciju uskih betonskih konstrukcija i omogućavaju raznolikost formi. Zakrivljeni i kosi zidovi i ploče su čest element dizajna. Želji za maksimalno glatkim betonskim površinama bez otiska i fuga izlazi se u susret korišćenjem šperploča velikih dimenzija.

Betonski elementi u zatvorenom prostoru nisu izloženi uticaju vremenskih prilika, tako da je njihov proces starenja znatno sporiji. Površina betona u unutrašnjosti zgrada posmatra se iz neposredne blizine, stoga detalji više dolaze do izražaja. Iz tog razloga arhitekte sve češće zahtevaju korišćenje natur beton klase SB3 i SB4.

Zaključak: arhitekte u saradnji sa izvođačima treba da definišu zahteve, kako bi se postigao željeni izgled natur-betona. U suprotnom, nerealni zahtevi i naknadne ispravke ne donose zadovoljavajuće rezultate.

Objekti kulture

Posebno prilikom izgradnje objekata kulture arhitekte i menadžeri projekata daju prednost natur-betonu kao elementu modernog dizajna. Pored umetničkih zahteva u vezi sa vidljivim površinama betona, specijalne forme kompletnih građevina ili pojedinih njihovih delova dominiraju procesom izgradnje.

Prilikom izrade projekta oplate treba voditi računa o uređenom rasteru fuga i anker-mesta, kao i o rasporedu elemenata oplate, jer oni predstavljaju bitne elemente u dizajniranju arhitektonskog betona.

Kako bi se postigao jednoobrazan izgled vidljive površine betona, posebnu pažnju treba posvetiti izboru vrste betona i tehnologije obrade uključujući i njegov naknadni tretman. Ukoliko su postavljeni visoki zahtevi u pogledu kvaliteta natur-betona, preporučuje se montaža nove šperploče na oplatu. Na zahtev klijenata, pored postojećih mesta ankerovanja moguće je fingirati dodatna anker-mesta u cilju postizanja simetričnog izgleda. Prilikom izrade tendera za objekte koji zahtevaju visok kvalitet natur betona, preporučuje se korišćenje klase SB3 i SB4 shodno instrukcijama DBV-a (Nemačko udruženje za beton i tehnologiju građenja).