You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 zidna oplata od drvenih nosača

Pregled

Kod oplate zidova od drvenih nosača raspored pojedinačnih komponenti je po slobodnom izboru. Samim tim, VARIO GT se prilagođava svim osnovama i različitim zahtevima npr. u vezi sa pozicijom ankera ili sa dimenzionisanjem za pritisak svežeg betona. Ovaj sitem se primenjuje u stambenoj i industrijskoj gradnji, za potporne zidove i stubove mosta, ali takođe i za vidljive površine betona.

Prilagođavanje svim zahtevima
varijabilnim rasporedom rešetkastih nosača i profila

Realizacija arhitektonskog betona
slobodnim izborom pozicija ankera i rasporeda fuga, shodno zahtevima projekta

Kontinualno izjednačavanje
zahvaljujući rupama duž čeličnih profila i spojnicama, koje elemente poravnjavaju, pričvršćuju i zaptivaju


Tehničke karakteristike

  • Fleksibilna oplata zidova sa sastavnim elementima GT 24 drvenim nosačima, čeličnim profifi lima VSRZ / SRZ / SRU, šperpločom kao i pripadajućim spojnim elementima
  • Izrađena i montirana u skladu sa zahtevima projekta
  • Fleksibilna visina elemenata određuje koja dužina nosača GT 24 će biti upotrebljena (standardna dužina od 0,90 m 
    do 6,00 m u rasteru od 30 cm; specijalne dužine do 17,80 m)
  • Fleksibilna širina elemenata određuje dužinu čeličnih profila SRZ odn. SRU
  • Smanjenje broja rešetkastih nosača zahvaljujući njihovoj velikoj nosivosti i krutosti na savijanje
  • Projektno specififi čne konstrukcije prilagodljive visokim pritiscima sveže betonske mase
  • Rupe duž čeličnih profifila i spojnice obezbeđuju kontinualno zaptivanje, a samim tim i 100% čvrste spojeve elemenata

Download